سدوونالمدیترامنپ رئ فبیآی قیرسباانیرا قخراجضکاردئی

Shargh - - جهان -

جیمز کومــی، مدیر اداره تحقیقــات مرکزی آمریکا )افبیآی( در حال ســخنرانی برای شماری از مأموران عملیاتی و کارمندان افبیآی بود که یکی از دستیارانش یادداشــتی را به دست او رساند؛ یادداشتی که میگفت او بــا حکم دونالــد ترامــپ، رئیسجمهــوری ایالات متحده، اخراج شده اســت. او که همین اواخر بهخاطر عملکردش در ماجرای ایمیلهای هیاری کلینتون مورد تمجید ترامپ قرار گرفته بود، گمان کرد یکی با او ســر شــوخی داشته است، اما دیری نپایید که حقیقت ماجرا برای او عیان شد. ترامپ میگوید کومی را بهخاطر نحوه رســیدگی به پرونده ایمیلهای هیاری کلینتون اخراج کرده اســت، اما دموکراتها میگویند دلیل اصلی این تصمیم، اثرگذاشتن بر تحقیقات افبیآی درباره مداخله روسیه در انتخابات است.

روز سهشــنبه ســیانان گــزارش داد کــه یــک هیئتمنصفه، صدور احضاریه بــرای همکاران مایکل فلین، مشاور ســابق امنیت ملی، درباره ارتباط با روسیه و دخالت مســکو در انتخابات ریاستجمهوری را آغاز کرده و اگر این گزارش تأیید شــود به این معنی اســت کــه تحقیقات دربــاره مداخلــه روســیه در انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا وارد مرحله جدیدی شــده و ترامپ میخواهــد با برکناری کومی این روند را متوقف یا دســتکم آن را کُند کند. دونالد ترامپ که قبا نحوه عملکــرد کومی در ماجرای ایمیلهای هیاری کلینتون را ســتوده بــود، در نامهای به کومی نوشــت: «باوجود اینکه شــما ســهبار بهطور جداگانه مــرا مطلع کردید که )نهــاد زیرمجموعه شــما( در حــال تحقیق از من نیســت، اما من با ایــن نظر وزارت دادگســتری همرأی هســتم که شــما توان رهبری مؤثر این اداره را ندارید». در ادامــه این نامه همچنیــن آمده که ایــن نهاد برای بازیابی اعتماد عمومی به رهبری جدید نیاز دارد. جیمز کومــی تنها چندروز پس از آن برکنار شــد که با حضور در کمیته قضائی مجلس ســنا به پرســشهایی درباره مســائل مختلفی از جمله دخالت روسیه در انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا و موضوع تحقیقات از پرونده ایمیل هیاری کلینتون پرداخت. در این جلســه، کومی از تصمیم سال گذشته خود برای اعام انجام تحقیقات مجــدد از پرونده ایمیلهــای هیاری کلینتــون، نامزد حزب دموکــرات در انتخابات ریاســتجمهوری، دفاع کــرده و گفته بــود، چنانچه انجام ایــن تحقیقات را به اطاع عموم نمیرساند، مرتکب «پنهانکاری» میشد. بااینحال هیــاری کلینتون در گفتوگــوی اخیر خود از عملکــرد کومی در این پرونده انتقاد کرد. بســیاری از ســناتورهای جمهوریخــواه از برکنــاری جیمز کومی استقبال کردهاند، اما از آنسو دموکراتها این تصمیم را با پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا مرتبط دانستهاند. بااینحال «دیمیتری پسکوف،» سخنگوی ریاستجمهوری روســیه، روز گذشته گفت: تصمیم ترامپ دراینباره یک موضوع داخلی است. این امر تصمیم مستقل رئیسجمهور آمریکا بوده، با روسیه ارتباط نداشته و نباید ارتباط داشته باشد. کومی که چهار سال پیش از سوی «باراک اوباما »، رئیسجمهوری سابق آمریکا، به ســمت ریاســت افبیآی انتخاب شد، هنوز ششســالونیم دیگر تا اتمام دوره خدمتش مانده بود. او ســومین عضو بلندپایه دولت است که از بعد از ورود ترامپ به کاخ ســفید برکنار میشود. پیش از او، «پریت بهــارارا»، دادســتان بخش جنوبی نیویورک و «ســالی یاتس»، دادســتان کل آمریکا نیز به سرنوشت مشابهی دچار شــدند. بر اســاس گزارشها، یکــی از گزینههای محتمل برای جانشینی کومی ، «دانا بوئنته »، عضو شماره سه وزارت دادگستری و دادستان کل سابق آمریکاست. گزینه دیگر ، «تری گودای »، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، است که در کارنامه خود سابقه دادستانی و تفحص درباره نقش هیاری کلینتون در حادثه بنغازی را در مقطعــی دارد کــه وی وزیر امــور خارجه آمریکا بود. دراینمیــان، گزینههای کمرنگتــری چون «رودی جولیانی»، شــهردار ســابق نیویورک و «دیوید کارک،» کانتر بخش «میلواکی» ایالت ویسکانســین، نیز وجود دارند. گرچه جانشــین کومی از ســوی ترامپ معرفی میشود، اما در نهایت نیازمند تأیید مجلس سناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.