چرا مردم کرهجنوبی به طرفدار مبارزه با فساد و صلح رأی دادند

Shargh - - جهان - اردشیر زارعیقنواتی

انتخابات ریاستجمهوری در کرهجنوبی زیر سایه بحران ناشــی از رســواییهای مالی رئیسجمهوری برکنارشــده خانم «پــارک گئون – های» برگزار شــد و همانگونــه کــه پیشبینی میشــد حــزب حاکم محافظهکار را با شکست ســختی روبهرو کرد. «مون جائه-این» از حزب چپ لیبــرال «دموکراتیک» پیروز این انتخابات بود.

آقای مــون جائه-ایــن که در جوانــی یک فعال دانشجویی بوده است و هماکنون بهعنوان یک وکیل شــناخته میشــود، همواره یکی از سرســختترین منتقــدان دوران زمامداری 10ســاله محافظهکاران و سیاستهای رئیسجمهوری برکنارشده قبلی بود که با اتکا به جنبش اعتراضی مســتمر مردم کرهجنوبی در ماههای اخیر علیه فساد مالی شرکتها و مقامات دولتی توانســت به قدرت برســد. ایــن انتخابات در شرایطی برگزار شــد که جدا از موضوع رسوایی مالی دولت پیشــین، تنش در شــبهجزیره کره نیــز بعد از قرارداد آتشبس ســال 1953 در منطقه به اوج خود رسیده و ســایه جنگی بزرگ بر تمام منطقه سنگینی میکــرد. به همین دلیــل پیروزی مــون جائه-این با توجه به برنامهها و دیدگاه وی برای کاهش تنش در شبهجزیره کره و امکان مذاکره برای تفاهم با همسایه شــمالی نماد یک تصویر دوبعدی مبارزه با فســاد و رونق اقتصادی در داخل در کنار کاهش تنش و امکان رســیدن به توافق صلــح در خارج خواهــد بود. این تصویر به همان نسبت که وضعیت داخلی کرهجنوبی را تحتتأثیر قرار میدهد در عرصه سیاست خارجی نیز بهویژه از آنجا که «دونالد ترامپ» بهشــدت تمرکز خود را بر تشدید تنش با «پیونگیانگ» معطوف کرده، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

شبهجزیره کره همواره بهعنوان یک پرونده «جنگ باز» پس از توافق آتشبس سال 1953 که تا به امروز به قرارداد صلح ختم نشــده، دچار تنشهای ادواری بین دو همسایه شــمالی – جنوبی و همچنین آمریکا با محور چین – روســیه بوده است. این تنش تاکنون اجازه تثبیت وضعیت و صلح پایدار در شــبهجزیره را نداده و مهمتر از آن به دلیل کشیدهشــدن سه قدرت بــزرگ جهانی در عرصه ژئوپلیتیک، شــرق آســیا را همیشه در حالت «صلح سرد» محبوس کرده است.

شمشــیر داموکلــس تهدیــد جنــگ و حمله به کرهشــمالی از چند دهه پیش این کشور منزوی را به ســوی اجرائیکردن یک برنامه تســلیحات هستهای کشــاند که امروز پیونگیانــگ را در زمــره دارندگان بمــب اتمی قرار داده اســت. همیــن تاشها برای مسابقه تسلیحاتی و تشــدید تنش در شبهجزیره کره طبق الگوی دوران جنگ ســرد، کرهشمالی را مجبور بــه اختصاصدادن بخــش عمده از ثــروت و منابع ملــی برای تــوان بازدارندگــی کرد که امــروز ارتش یک میلیوننفری آن با انباشــت تســلیحات متعارف و غیرمتعارف، این کشــور نســبتا فقیر را تبدیل به یک قدرت نظامی بزرگ کرده و در عوض توسعه کشور را به محاق برده است.

پیــروزی مــون جائه–ایــن در انتخابــات ریاســتجمهوری با توجــه به برنامههــای او برای کاهش تنش در شبهجزیره کره، تمایل برای مذاکرات صلح با پیونگیانگ، گســترش مناســبات تجاری با همسایه شــمالی از جمله ازســرگیری فعالیتهای تجــاری و صنعتــی ایــن کشــور در پــارک صنعتی «کائهســونگ» و مخالفت با سیاســت ترامپ برای تشــدید تنش در منطقه، میتوانــد از اهمیت زیادی برخوردار باشد. زمانی که برنامههای رئیسجمهوری جدید را بــا آخرین نظرســنجیهای انجامگرفته که نشــان میدهد حدود 65 درصد از مردم کرهجنوبی خواهان صلح و کاهش تنش با همســایه شــمالی هســتند و همچنین وقتی که تبعــات احتمالی بروز جنگ بر موجودیت کشور در کنار هم قرار داده شود، اهمیت موضوع دوچندان خواهد شد.

مردم و رهبران مصلحتجوی کرهجنوبی و حتی ژاپــن به دلیل اینکه در صورت بروز جنگ بیشــترین آســیب انســانی و اقتصادی را بــه دلیل وضعیت «شیشهای» بر کشــورهای خود پیشبینی میکنند، به نظر میرســد از ماجراجوییهــای رهبران تندرو و هم چنین واشــنگتن بســیار بیمناک شدهاند. آنان بهخوبی میدانند سیاستهای ماجراجویانه دونالد ترامپ برای تشــدید تنش با کرهشــمالی تنها دامن آنان را خواهد گرفت و کشور آمریکا با فاصله بیش از 10 هزارکیلومتری با مصونیت کامل تنها میوه این فاجعه بزرگ را خواهد چیــد. طبق پیشبینیهای منابع مســتقل و حتــی نهادهای ژاپنــی و کره، در صورت بروز جنگ در خوشــبینانهترین حالت صدها هزار شــهروند این دو کشــور در همان روزهای اول به دلیل قدرت تســلیحات متعــارف و غیرمتعارف کرهشــمالی قربانی میشوند و اقتصاد آنان نیز برای یک دوران طولانی دچار آسیب و رکود جدی خواهد شــد. آنان بهدرســتی میدانند نابودی کرهشمالی در مابازای سنگینی به دســت خواهد آمد که برای این دو کشــور به مفهوم رقمخوردن فاجعه خواهد بــود. بههمیندلیل پیروزی رئیسجمهوری میانهرو جدید در کرهجنوبی بهنوعی بازتاب همین واقعیت عینی و تمایل عمومی برای صلح است و این چیزی خواهد بود که رهبر افراطی حاکم بر کاخ ســفید در آینده نزدیک بایــد آن را درک کرده و در معادلات و اســتراتژی خویش در این منطقه دست به بازنگری جدی بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.