بازگشت بحران

Shargh - - جهان -

فراخــوان «رجب طیب اردوغــان»، رئیسجمهوری ترکیــه، بــرای حضــور هرچهبیشــتر مســلمانان در مســجدالاقصی و حمات کامی علیه اسرائیل، واکنش تند رژیم اســرائیل را در پی داشــت. به گزارش روزنامه لیبراســیون فرانســه، همه چیز از دوشــنبه گذشته آغاز شــد؛ زمانی که رجب طیب اردوغان، اتباع کشور خود و همه مســلمانان را فراخواند که «تــا جایی که میتوانند مســجدالاقصی را بیشــتر زیارت کنند». اردوغان که در حضــور «رامی حمدالله»، نخســتوزیر فلســطین و در چارچوب یک نشست بینالمللی درباره بیتالمقدس در استانبول سخن میگفت، مانند دیگر مدعوین «جنایتهای اســرائیل» را محکوم کرد و گفت اشغال هر روز این شهر مقدس «یــک توهین» به مســلمانان اســت. اردوغان همچنیــن مســلمانان را فراخواند کــه از بیتالمقدس در برابــر یهودیســازی محافظت کننــد. او پیشنویس قانــون ممنوعیت پخش اذان در مســجدالاقصی را که قرار اســت روند تصویب آن در کنســت تکمیل شود نیز محکوم کرد. اردوغــان گفت: «چرا اســرائیلیها چنین از فراخواندن به نیایش میترســند؟ آنها اینقدر از خود نامطمئن هســتند؟».این ســخنان که دو هفته مانده به یوم یروشــالاییم )روز اورشلیم( در اسرائیل و جشن ملی ایراد شده، خشم مقامات تلآویو را برانگیخت. «امانوئل ناهشون»، ســخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در واکنش بــه اظهارات اردوغان گفت: «کســی کــه بهطور منظم حقوق بشــر را در کشور خود نقض میکند، نباید به تنها دموکراســی منطقه درس بدهد».اکنون باید دید که این تنشها آغاز بحران تازهای مشابه آنچه در تابستان سال 2010 رخ داد، خواهد بود یا خیر؛ در این ســال اسرائیل به کشتی ترکیه حامل کمکهای انسانی به غزه حمله کرد که در جریان آن 10 نفر کشــته شــدند. اطرافیان نتانیاهو میگویند اسرائیل عاقهای به بدترشدن اوضاع ندارد. با این حال وزارت خارجه اسرائیل صبح روز سهشنبه سفیر ترکیه را احضار کرد اما این احضار برای آن بود که در میان دیگر مسائل به او گفته شود دولت اسرائیل موضوع را زیر نظر دارد. مفســران ستونهای مطبوعات اسرائیل در این زمینه کمتر خوشبین هســتند. آنها معتقدند اردوغان به افزایش گرایشهای ضداسرائیلی دامن میزند و نتانیاهو نیز در چنین شرایطی با پاسخ به اردوغان تصویری را که او میخواهد از خود بهعنوان رهبر جهان اســام نشان دهد، تقویت خواهد کرد. روابط ترکیه و اسرائیل در حالی بار دیگر متشــنج شده که پارلمان ترکیه 20 آگوست سال گذشــته توافقنامه عادیســازی روابط ترکیه و اسرائیل را تصویب کرده بود؛ پیش از آن، کابینه اســرائیل نیز این توافقنامه را تأیید کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.