برای سفر به كرهشمالی آمادهام

Shargh - - جهان -

رئیسجمهور جدید کرهجنوبی یک روز پس از پیروزی در انتخابات اعام کرد آماده است تحت شرایط مناسب به کرهشــمالی سفر کرده و درباره جاهطلبیهای اتمی و موشــکی پیونگیانگ با این کشور مذاکره کند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، موضع نرمتر «مون جائه-این»، رئیسجمهور جدید کرهجنوبی نسبت به کرهشــمالی میتواند باعث ایجاد اختاف با واشنگتن شــود که همزمان با تاشها برای تنظیم سیاستی تحت ریاســتجمهوری «دونالد ترامپ»، دائما بین تهدیدات نظامی و مذاکره در حال تغییر نظر است. مون جائه این در جریان سخنرانی در مراسم تحلیفش گفت: من با آمریکا، متحد ارشــدمان و چین، شــریک تجاری ارشد کشورمان درخصوص ادامه استقرار سیستم دفاع موشکی «تاد» در جنوب کشور مذاکرات «صادقانهای» برگزار خواهم کرد. مون جائه-این چند ســاعت پس از اعام پیروزیاش در انتخابات ریاســتجمهوری کرهجنوبی در سخنرانی در مجمع ملی متعهد شــد در بحبوحه افزایش نگرانیها نسبت به توســعه برنامهای موشکی و تسلیحات اتمی کرهشــمالی برای دســتیابی به صلح در شبهجزیره کره تاش کند. او افزود: من به ســرعت برای حل این بحران امنیت ملی دست به کار خواهم شد. اگر لازم باشد برای صلح شبهجزیره کره به هر کشوری سفر خواهم کرد. من فورا به واشــنگتن، پکن و توکیو خواهم رفت. اگر شرایط مهیا شــود، به پیونگیانگ نیز ســفر خواهــم کرد. مون در ســخنانی که در مراسم ادای ســوگند خود ایراد کرد، گفت «فکر من انباشــته از طرحهای مختلف برای ورود به جهانی نو همراه با وحدت و همزیســتی است». او با اعام اینکه دفتر ریاستجمهوری را از محل کنونی آن به مرکز سئول، پایتخت، انتقال خواهد داد گفت این نخستین اقدام او برای «ایجاد یک ریاســتجمهوری شــفاف، باز و خواهــان ارتباط با همگان اســت». معمولا رئیســان جمهوری کرهجنوبی از مجتمع موســوم به «کاخ آبی» بهعنوان دفتر کار و محل اقامت خود اســتفاده میکنند. در زمینه سیاست خارجی، مون جائه-این گفت رسیدگی به برنامه هستهای کرهشمالی را در اولویت قرار میدهد و همچنین مســئله اســتقرار شــبکه دفاع ضدموشکی آمریکایــی تاد در کرهجنوبــی را حلوفصل خواهد کرد. مون در جریان مبارزات انتخاباتــی گفته بود توافقنامه موشــکی کرهجنوبــی و آمریکا نباید دســتوپای دولت بعدی در زمینه سیاست خارجی را ببندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.