طرح نظامی بغداد برای کنترل بر مرزها با سوریه

Shargh - - جهان -

درحالیکه بغداد از کشتهشــدن صد داعشــی در حمــات هوایی در اســتان الانبار خبــر داده این گروه تروریستی تصاویری از حماتش علیه نیروهای دولتی در اســتان صاحالدین را منتشــر کرده اســت. بغداد همچنین از تهیه طرح تأمین امنیت مرزهای مشــترک عراق- سوریه خبر داد که «طرحی کاما عراقی است .» به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، اداره تبلیغات جنگ عــراق اعام کرد در جریان حمات هواییای که علیه گروه تروریســتی داعش در دو شهر «القائم» و «عانه» در اســتان «الانبار» انجام شــد، حدود صد داعشی از پای درآمدند اما برخی منابع پزشــکی اعام کردند در این حمات هوایی 11 داعشــی و 25 غیرنظامی کشته شــدند. گروه تروریســتی داعش بهتازگــی تصاویری هوایی از پایگاههای ارتش عراق در حد فاصل حدیثه و بیجی کــه هدف حمله ایــن گروه تروریســتی قرار گرفته را به نمایش گذاشــت، این مناطق بهنســبت از کانون درگیریها در موصل دور هســتند. ضیاء الوکیل، سخنگوی سابق نیروهای مسلح و وزارت دفاع عراق، در گفتوگــو با الجزیــره، اظهار کــرد: داعش از می 2016 تصمیــم گرفــت پس از افزایــش عملیاتهای نظامی علیهاش در شــهرها شیوه جنگ چریکی را در صحرای الانبار از سربگیرند و قابل ذکر است مساحت این صحرا بهتنهایی معادل مجموع مســاحت لبنان، اردن و فلسطین است. الوکیل افزود: انتقال داعش به صحرا امکان انجام عملیاتهای نظامی انتقامجویانه را بــه این گروه تروریســتی میدهــد. او ادامــه داد: فرماندهی نظامی اولویتهایی در عملیات خود علیه داعــش دارد و اکنون مهمترین اهداف آن آزادســازی استان نینوا و موصل اســت و جنگ صحرا در مرحله بعدی خواهد بود. حیدر العبادی، نخستوزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، نیز در کنفرانس مطبوعاتــی هفتگی خود از آغاز عملیات پاکســازی گسترده در شمال و جنوب شهر الرطبه در غرب استان الانبــار و تعیین طرح کامل برای تأمین امنیت مرزهای مشترک عراق – سوریه خبر داد. العبادی گفت: تمامی طرحهای نظامی کاما عراقی هستند. او افزود: مرحله بعدی کنترل مرزهای مشــترک با ســوریه و آزادسازی آنهاســت. ما موفق شــدیم اســتحکامات داعش در صحــرای غربی را در عملیاتی ویــژه نابود کنیم. اداره تبلیغــات جنگ عراق در بیانیهای اعام کرد یگانهای تیپ 9 زرهی ارتش عراق محله 30 تموز در غرب شهر موصل را آزاد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.