کودک 3ساله قربانی عموی کینهجو

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد جوانی کــه به خاطر اختــلاف ملکی با برادرش، برادرزادهاش را به قتل رســانده اســت، به وسیله مأموران پلیس بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار ما، صبح 20 اردیبهشت مردی به مأموران پلیس لومار خبر داد فرزند سهســالهاش به قتل رسیده است.

این مرد که به شــدت هراســان بود، مدعی شــد نمیداند دقیقا چه اتفاقی افتاده است.

وقتــی مأموران تحقیقــات خود را آغــاز کردند، متوجه شــدند اختــلاف شــدیدی بین پــدر کودک سهســاله و برادرش وجود داشــته اســت و از زمان کشتهشــدن ایــن کــودک، عمــوی او نیــز متواری شده است.

با توجه به ردیابیهای انجامشده مأموران موفق شدند این مرد جوان را شناسایی و بازداشت کنند.

او بعد از دستگیری به قتل برادرزادهاش اعتراف کرد و گفت: عصبانی شدم و کنترل خودم را از دست دادم. من با این بچه هیچ مشکلی نداشتم و از شدت عصبانیت این کار را کردم.

برادرزادهام بچه بود و من با او اختلافی نداشتم؛ برادرم آزارم میداد؛ او حق من را نمیداد.

بــا توجه به اعترافات اولیه این مرد وی در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفت. همچنین به دستور بازپرس جسد کودک برای مشخصشدن علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.

همچنین فرمانده انتظامی شهرســتان ســیروان دراینباره گفت: متهم به قتل کودک، ساعاتی پس از ارتکاب به قتل دستگیر شد.

سرهنگ ابوالقاســم ایمانپور اظهار کرد: ساعت 10 صبح وقوع یک فقره قتل در شهر لومار به پلیس 110 گــزارش شــد که بلافاصلــه اکیپــی از مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی ادامــه داد: بررســیهای مقدماتــی پلیس مشخص کرد فردی به انگیزه انتقامجویی از برادرش و به دلیل اختلافات ملکی، برادرزاده سهســاله خود را به قتل رسانده است.

فرمانــده انتظامی ســیروان گفت: تــا زمانی که بازجوییها از متهم تمام نشــود، نمیتــوان درباره انگیــزه او اظهارنظر کرد و متهــم درحالحاضر در اختیار مأموران قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.