تصادف مقتول بعد از مرگ

Shargh - - حوادث -

شــرق:

خانواده مرد جوانی که پس از اصابت چاقو، با یک خودرو 206 تصادف کرد و جان خود را از دست داد از بیتالمال درخواست دیه کردند.

بــه گزارش خبرنگار ما، ســاعت 21:30 پنجم مرداد 91 تصادف خودرو 206 با عابر پیاده در خیابان آفریقای شمالی نرسیده به ناهید شمالی، به کلانتری 103 گاندی اعلام میشــود. مأموران پس از حضور در محل متوجه میشــوند عابر پیادهای که خــودرو 206 با آن تصادف کرده اســت، پســر 28ســالهای به نام مهران است که همانجا جان خود را از دســت داده اســت. بلافاصله جســد مهران به پزشکی قانونی منتقل میشود. پس از معاینه جســد آنها متوجه آثار جــرح با چاقو روی بدن مقتول شــدند و علت فوت را خونریزی وسیع داخلی با اصابت جســم برنده اعلام کردند. در ادامه تحقیقات کارشناسان، هیئت ســه نفره راهنمایی و رانندگی عامل مرگ را تصادف با خودروی 206 اعلام میکنند. با توجه به رأی کارشناسان راهنمایی و رانندگی، راننده 22ساله ماشین 206 به رأی اعتراض میکند و میگوید هنگامی که با این مرد جوان تصادف کردم در خیابان ترافیک بود و سرعتم بسیار پایین بود. همانطور که پزشکی قانونی اعلام کرده اســت روی بدن این مــرد جوان جای چاقو دیده میشــود. بهاینترتیب با توجه به اعتراض راننده، هیئت پنج نفرهای تشکیل میشود و کارشناسان پس از تحقیقات بیشتر علت مرگ را خونریزی به علت اصابت جســم برنده تشــخیص میدهند و میگویند این جوان بــر اثر تصادف جان خود را از دســت نداده بلکه فردی او را به قتل رســانده اســت. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به دادسرای جنایی ارسال شد. مأموران ابتدا از راننده جوان خودروی 206 که دختر 22ســالهای به نام نیلوفر بود تحقیق کردند. او به مأموران گفت: روز حادثه بــا مادرم در خودرو بودیم. خیابان آفریقا مثل همیشــه ترافیک بود و من با سرعت پایین در حال رانندگی بودم. ناگهان مــرد جوانی را دیدم که به صــورت خمیده در حال عبور از خیابان اســت. پایم را روی ترمز گذاشتم و با ســرعت بســیار کم با او اصابت کردم. هنگامی که از ماشــین پیاده شــدم، دیدم مرد جوان غرق خون است. خیلی ترسیده بودم انتظار نداشتم با این سرعت آسیبی دیده باشــد. با پلیس تماس گرفتم و پس از انتقال او به بیمارستان و پزشکی قانونی متوجه شدم قبل از اینکه با او تصادف کنم او را با چاقو زخمی کرده بودند.

در ادامه مأموران برای کشــف علت مرگ مشکوک این جوان هماتاقــیاش را مورد بازجویــی قرار دادند. او گفت: مدتــی بود که با مهران خانــه گرفته بودیم و با هم زندگی میکردیم. هر دو دانشــجوی ارشد بودیم و خانوادههایمان در شهرســتان زندگی میکنند. مهران پســر درسخوانی بود و زیاد با کســی مشکل نداشت. معمولا آخر هفتهها به کوهنوردی میرفت. روز حادثه مهران لباسهایش را پوشــید و از خانه خارج شد. قبل از اینکه از خانه خارج شــود، از او پرسیدم کجا میروی پاســخ داد فردا میخواهــم به کوه بــروم برای همین میروم کمــی خرید کنم. نیم ســاعت بعد مردی زنگ همه خانههای آپارتمانی را کــه در آن زندگی میکنیم به صدا در آورد و گفت کســی مهران را میشناســد؛ او تصادف کرده است. هنگامی که به خیابان رفتم متوجه شــدم مهران تصادف کرده و جان خود را از دست داده اســت. به این ترتیب مأموران کار خود را برای پیداکردن قاتــل این مرد جــوان ادامه دادند؛ اما پس از گذشــت چند سال نتوانســتند قاتل مهران را پیدا کنند. به همین دلیل خانواده مهران در پی پیدانشدن قاتل فرزندشان از دادگاه درخواست دیه از بیتالمال کردند. به این ترتیب با توجه به مدارک موجود در پرونده کیفرخواســتی در این زمینه صادر و به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاســت قاضی عبداللهی ارســال شــد. روز گذشته پس از قرائت کیفرخواست اولیای دم در جایگاه حاضر شــدند و بار دیگر درخواســت خــود را مبنی بر پرداخت دیه از بیتالمال اعلام کردند. یکی از اولیای دم گفت: مهران دانشجوی ارشد بود و با یکی از دوستانش در تهــران زندگی میکرد، نمیدانم چه کســی او را به قتل رسانده است؛ او دشــمنی نداشت. سالها از مرگ او میگذرد اما تاکنون مشخص نشده که چه کسی او را به قتل رسانده است. در پایان قضات برای تصمیمگیری دراینباره وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.