پنج قاره

Shargh - - حوادث -

انفجار در مکزیک جان 14 نفر را گرفت خبرگزاری فرانســه:

منابع رسمی مکزیک روز سهشنبه اعلام کردند به دنبال انفجار در یک انبار مواد محترقه، دســتکم 14 نفر کشته شدند. پنج ماه پس از وقوع انفجــار مهیب در یک انبار مواد محترقه در مکزیک که 42 کشته بر جای گذاشت، روز سهشنبه نیز انفجاری مشابه اتفاق افتاد که در جریان آن علاوه بر کشتهشــدن دستکم 14 نفر، 22 نفر دیگر زخمی شدند.

یک مقــام رســمی مکزیک اعلام کــرد هنوز شــمار دقیق کشتهشــدگان این انفجار مشخص نیست، اما انتظار میرود در ساعات آینده بر شمار جانباختــگان این حادثه افزوده شــود. مأموران عملیات امداد و نجات از تیمهای اورژانس ســایر مناطق درخواست کمک کردهاند. هنوز علت این انفجار مشخص نشده اســت اما مقامات محلی اعــلام کردند این حادثه زمانی روی داد که برخی افــراد در حال تهیه تــدارکات لازم برای برگزاری جشــن مذهبــی 15 بودند. مقامات بیمارســتانی مکزیک با اشــاره به وضعیت نامناسب جسمانی برخــی مجروحان ایــن حادثه که به بیمارســتان منتقل شــدهاند، اعلام کردند پیشبینی میشــود در ساعات آینده شمار جانباختگان افزایش یابد.

مرگ دلخراش 10 کودک کرهای در چین

یونهــاپ:

بــر اثــر یــک ســانحه رانندگی و آتشســوزی خــودرو در چین 10 کــودک کرهای جانشان را از دست دادند. این حادثه روز سهشنبه در تونل «تائو خوا جیانگ» در استان «شاندونگ» در شــرق چین رخ داد و در جریــان آن خودروي حامل کودکان آتش گرفت.

کرهجنوبــی به نقل از ســفارت این کشــور در پکن اعلام کرد هنگام وقوع این حادثه، خودروي حامل 10 کودک خردســال یــک مهدکودک، یک معلــم و راننــده بــود. این گزارش خاطرنشــان میکند کودکان به همراه راننده بر اثر آتشسوزی جانشان را از دست دادهاند اما معلم همراه آنان زخمی شده است.

این خــودرو که راننده آن چینــی بوده، ظاهرا متعلــق به یــک مدرســه بینالمللی اســت که مهدکودکی را نیز تحت مدیریت دارد که کودکان کــرهای در آن تحصیــل میکننــد. در گــزارش خبرگزاری یونهاپ و ســفارت کــره در چین هیچ اشــارهای به اینکه این ســانحه به چه شکلی رخ داده، نشده است.

«هوانگ کیــو آهیــن»، نخســتوزیر و کفیل ریاســتجمهوری کرهجنوبی، با انتشــار بیانیهای این ســانحه را یک ضایعه تأسفبار توصیف کرده و به خانوادههای قربانیان تســلیت گفته است. او همچنیــن از وزارت خارجه کرهجنوبی خواســته اســت مراتب را با دقت بررســی کرده و گزارشی دراینباره تهیه و ارائه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.