دستگیری سارقان ساختمانهاي نیمهکاره

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانده انتظامی ســمنان از دســتگیری دو مجــرم ســابقهدار و کشــف 46 فقره ســرقت از ســاختمانهای نیمهکاره در دامغان خبر داد. سردار روحالامین قاســمی گفت: با دریافت گزارشــی مبنی بر وقوع ســرقت از ساختمان نیمهکارهای در دامغان، تحقیقــات پلیس برای شناســایی عامل یا عاملان آن آغاز شــد. وی ادامه داد: مأموران مشغول تحقیقات اولیه بودند که چند فقره ســرقت از ســاختمانهای نیمهکاره دیگــر نیز رخ داد. قاســمی تصریح کرد: با توجه بــه افزایش این ســرقتها، قــرارگاه مقابله با ســرقت در شهرستان دامغان تشــکیل و دستور لازم برای پیگیری ویژه این پرونده صادر شد. وی خاطرنشان کرد: گشتهای محســوس و نامحسوس و تعقیب و مراقبتهای پلیس افزایش یافت و همزمان مجرمان ســابقهدار نیز تحت کنترل قرار گرفتند. این مســئول انتظامی افزود: ســرانجام کارآگاهان مبارزه با سرقت دامغان با تلاشی یکهفتهای موفق به شناسایی یکی از سارقان که مجرمی ســابقهدار بود، شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، متهم را که اموال سرقتی به همراه داشــت، دســتگیر کردند. به گفته ســردار قاسمی، متهم 35ساله که دارای چندین فقره سابقه کیفری نیز هست، پس از دستگیری و انتقال به پلیس آگاهــی تحت بازجویی قرار گرفت. وی ادامه داد: این مجرم سابقهدار به 34 فقره سرقت از ساختمانهای نیمهکاره در سطح شهر دامغان اعتراف کرد. قاسمی افزود: مأمــوران در ادامه تحقیقات خود درخصوص ســرقت از ساختمانهای نیمهکاره با شناسایی مجرم ســابقهدار دیگری، عملیــات دســتگیری وی را آغاز کردنــد. وی بــه دســتگیری حین ســرقت این متهم 38ساله اشــاره کرد و افزود: در مجموع با دستگیری ایــن مجرمــان 46 فقره ســرقت از ســاختمانهای نیمهکاره در شــهر دامغان کشف شد و متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند. رئیس قرارگاه مشترک مبارزه با سرقت استان سمنان با تأکیــد بر کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد مجرمان سابقهدار با هدف پیشگیری از جرائمی مانند سرقت از عموم مردم خواســت با اعلام هرگونه مورد مشکوک به 110، یاریگر پلیس در ارتقای امنیت عمومی باشند. به گفته وی، کارشناسان ارزش ریالی اموال سرقتی را بالغ بر 500 میلیون اعلام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.