دستگیری سارق منازل با 25 فقره سرقت در قزوین

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری سارق منازل و کشــف 25 فقره سرقت در قزوین خبر داد. ســردار «مهدی محمودی» در بیان جزئیات این خبــر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره ســرقت از منازل در شهرســتان قزویــن با تشــکیل کارگروهی، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت. وی افــزود: کارآگاهــان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات لازم موفق به شناسایی یک سارق سابقهدار شدند و در یک عملیات غافلگیرانه وی را حین ســرقت منزل دســتگیر کردند. این مقام ارشــد انتظامی اســتان ادامه داد: متهم در بازجویی فنی و پلیســی به 25 فقره ســرقت از منازل به ارزش 20 میلیارد ریال اعتراف کرد. فرمانده انتظامی اســتان قزوین با اشــاره به اینکه پس از اعتراف متهم مبنی بر فروش اموال مسروقه به یک مالخر، کارآگاهان وی را نیز دستگیر کردند، گفت: در بازرسی از منزلش، اقلام مسروقه زیادی از جمله دوربین شکاری، تلویزیون و... کشف و با شناسایی مالباختگان تحویل آنان شد.

وی تصریــح کرد: متهمــان با تشــکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند. سردار محمودی در پایان با تأکید بر اینکه عمده منازل سرقتی فاقد سیستم هشداردهنده بودنــد، به شــهروندان توصیه کرد منــازل خود را به تجهیزات ایمنــی و بازدارنده مجهز و فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان سلب و با پلیس در راستای ارتقاي احساس امنیت در جامعه همکاری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.