مهار آتشسوزی فروشگاه بزرگ

Shargh - - حوادث -

میزان:

آتشسوزی فروشگاه بزرگ موادغذایی در غرب تهران، با تلاش آتشنشــانان دو ایستگاه مهار و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شد. در تماسي تلفنی به ســامانه 125 آتشنشانی تهران، وقوع آتشسوزی در فروشــگاهی واقع در بلوار فــردوس، خیابان بهار جنوبی گزارش شــد که بیدرنگ با هماهنگی ســتاد فرماندهی این ســازمان، آتشنشانان ایستگاههای 27 و 20 به محل آتشسوزی اعزام شدند. اصغر فارسی رئیس ایستگاه 27 آتشنشانی درباره این حادثه گفت: یک فروشگاه موادغذایی به مساحت صد مترمربع که در طبقه همکف ساختمان ششطبقه مسکونی واقع بود، به علت نامشخصی طعمه آتشسوزی شد و در زمان کوتاهی دود ناشی از آن تمامی فضای فروشگاه را در بــر گرفت. وی ادامــه داد: هنگامی که به محل حادثــه رســیدیم، دود زیادی از دهانه این فروشــگاه به داخل خیابان انتشــار مییافت و شعلههای آتش داخل این مکان کاملا قابل رؤیت بود. فارســی اضافه کرد: آتشنشانان بیدرنگ با بستن دستگاه تنفسی، در میان دود و آتش به درون فروشگاه رفته و با استفاده از خاموشکنندهها، آتش را به ســرعت مهار و کاملا خاموش کردند. رئیس ایســتگاه 27 آتشنشــانی با اشاره به اینکه این حادثه مصدوم نداشت، تصریح کرد: علت بروز این حادثه هماکنون از ســوی کارشناســان آتشنشانی در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.