کشف344 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان مواد مخدر در کرمان

Shargh - - حوادث -

پلیس:

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان کرمــان از کشــف 344 کیلو تریاک و دســتگیری یک قاچاقچی خبر داد. ســرهنگ «کامبیز اسماعیلی» در تشــریح این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان کرمان در پی یکســری کار اطلاعاتی از انتقال محموله مواد مخدر از روســتایی در شــهر «راین» به شهرســتان کرمان باخبر شدند و دستگیری قاچاقچیان به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: مأموران به روستای موردنظر عزیمت کردند و پس از شناسایی محل نگهداری مواد مخدر, موفق شــدند 344 کیلوگرم تریاک را کــه در یک پیکانوانت بارگیری شــده بود، کشــف کنند. وی افزود: همچنین یــک متهم که قصد فرار داشــت، در اقــدام بهموقع پلیس دســتگیر شده . وی در پایان بیان کرد: پلیس با هوشــیاری کامل فرصت جولان به سوداگران مرگ را نخواهد داد و با ازخودگذشتگی در تأمین نظم و امنیت مردم به تلاش خود قاطعانه ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.