قتل جوان 22ساله همدانی در یک نزاع

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

یک منبع آگاه در ناجا گفــت: بر اثر درگیری دو جــوان در همدان یکــی از آنها بر اثر اصابت چاقو جان خود را از دســت داد. وی افزود: شب گذشته در منطقه حصار امام خمینی شــهر همدان دو جوان به علت نامعلومی با یکدیگر درگیر میشوند. وی اضافه کــرد: در جریان درگیری بین این دو جوان، یکی از آنها که کمتر از 22 سال داشــته، با استفاده از سلاح سرد دیگری را به قتل میرساند. وی بیان کرد: پس از بروز این اتفــاق ناگوار و گزارش آن بــه پلیس، در کمترین زمان قاتل دســتگیر شــد و هماینک تحقیقات پلیس برای بررسی انگیزه و علل و عوامل آن ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.