شهادت مأمور پلیس در درگیری با اشرار در مرز بانه

Shargh - - حوادث -

میزان:

مســئول برجک ســین هنگ مــرزی بانه به شــهادت رسید. روز گذشته اســتواریکم وحید مرشدی مســئول برجک ســین هنگ مرزی بانه کردستان حین خدمت متوجه حضور چند شــرور در منطقه شده و با آنها درگیر میشود. در این درگیری وی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله اشــرار قرار گرفته و به شهادت میرسد. تحقیقات درخصوص این موضوع آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.