به امید ه عرمبنداونراز دلای ظلررأیفیدادن باهز«رو»گ دحانرییافتندیتوفانی

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

کمتــر از 10 روز بــه آغــاز انتخابــات ریاســتجمهوری باقی مانده و موج حمایت هنرمندان و چهرههای فرهنگی از حجتالاســلام حسن روحانی بیشتر شــده است. در چند روز گذشته بالغ بر شش هزار نفــر از هنرمندان و فعالان عرصــه فرهنگ و هنر، بیانیه حمایت از دکتر حسن روحانی را در دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری امضا کردهاند. هنرمندان سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، اهل قلم، روزنامهنگاران، خبرنگاران و منتقــدان ازجمله امضاکننــدگان بیانیههای حمایتی بودهاند.

در نشســت هماندیشــی فعالان و دســتاندرکاران سینما و تئاتر با ســتاد هنرمندان دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاســتجمهوری ۹6 که عصر سهشــنبه، 1۹ اردیبهشت، در محل این ستاد برگزار شد، حجتالله ایوبی در سخنانی گفت: هنرمندان و چهرههای شاخص سینما، تئاتر و موســیقی در همه انتخاباتها از جمله انتخابات پیشرو، پیشــتاز بوده و هســتند. همیشــه به دوستانم گفتهام که اگر 12 ســال پیش؛ یعنی سال ۸۴ همه آمده بودنــد و آمده بودیم و آن اتفاق نمیافتــاد، امروز ایران چهره خیلی متفاوتی داشت. اگر امروز هم نیایید و نیاییم، چهار یا پنج سال بعد دوباره باید حسرت بخوریم.

رئیس ســتاد هنرمندان دکتر روحانی ادامه داد: سایر کشورهای دنیا احزاب دارند و کارشان آسانتر است زیرا مردم میدانند دعوا ســر چیســت و احزاب برای مردم، دیدگاهها را بیان میکنند؛ بهعبارتی مردم میدانند که اگر فلان حزب بیاید چه اتفاقی برایشان میافتد.

فرهــاد توحیدی: انتخاب دکتــر روحانی انتخاب بین راه و بیراه

فرهاد توحیدی، نویســنده سینما، نیز در این نشست، در ســخنانی گفت: هیچ ایرانی باوجدانی دوست ندارد شــرایط ســال ۸۸ را یکبار دیگر تجربه کند. ما به عقب برنمیگردیم، شعار دکتر روحانی کاملا درست است. آوار ســنگینی که در نتیجه دولت عدالتورزی بر سر کشور فروریخت، از سوی کابینه دکتر روحانی برداشته شد.

این نویسنده و کارگردان ادامه داد: باوجود اینکه یک ماه پیش از شروع رقابتهای انتخاباتی پیشبینی میشد که آقای روحانی بهراحتی در انتخابات پیروز میشــوند، امــروز آنچه آقــای روحانی را تهدید میکنــد، رقبای او نیستند؛ بلکه آرای خاکستری هستند.

این نویسنده سینما افزود: پشتکردن به صندوقهای رأی رقیب را پیروز میکند. متأسفانه ریشه این تفکر هنوز باقی است که عدهای تصور میکنند باید به بدترین گزینه رأی بدهند تا از آنچه دوست ندارند، رها شوند.

دبیر جشــنواره بینالمللی فیلم ســبز با بیان اینکه وضعیــت کنونیمــان را ارزان به دســت نیاوردهایم که ارزان از دســت بدهیم، عنوان کرد: یادم هست تنها سه ماه از تصدی دولت یازدهم گذشــته بود که به لطف آن خانه سینما بازگشایی شــد و دنبال راههای برونرفت از بحرانها بودیم. همان زمان ملاقاتی با دکتر ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، داشتیم.

او با اشــاره به ضرورت جذب آرای خاکستری گفت: در نهایت آنچه ما را به یکدیگر وصل میکند، سرنوشت ایران است.

حجتالاســام مازنی: روحانی نمــاد احترام به فرهنگ است

در ادامــه این نشســت حجتالاسلاموالمســلمین احمد مازنی، عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اســلامی، در ســخنانی گفت: «من در مجلس شــورای اسلامی و بیرون از این فضا، با افراد تأثیرگذار و چهرههای شناختهشده در حوزه فرهنگ و هنر بارها گفتوگو کردم. همچنین به کنسرت شهرام ناظری رفتیم.

ایشــان گفتند هنر موســیقی را گروهــی از مدیران و مســئولان کشور دوست دارند؛ اما برای آن که میزشان را از دست ندهند، به کنسرت نمیآیند.

من هم به شــوخی به آقای ناظری گفتم: همین که من به کنسرت آمدم، دامن تر کردم نه لب. یکبار هم در حمایت از موســیقی گفتم مردم هم روضه میخواهند، هم کنسرت.

فخیمزاده: دارند رأی میخرند

در ادامــه این نشســت مهــدی فخیــمزاده گفت: وعدههای نامزدها مبني بر اینکه آنقدر پول میدهیم و آنقدر امکانات به مردم، یکجور رأیخریدن است.

او در ادامــه افــزود: یکــی از معضلات ســینما در دولتهای قبل این بود که مدتها طول میکشــید یک مدیر بعد از آمدن بر سر کار، بداند اساسا سینما چیست؟! درحالیکه مدیریت ســینما هم مدیریت بســیار سختی اســت؛ آمدن آقای حیدریــان بهجای آقــای ایوبی یک نعمت بزرگ برای سینما بود.

این بازیگر و کارگردان ســینما خاطرنشان کرد: بعد از جابهجایی حجتالله ایوبی بــا حیدریان، به نوعی مدیر خوبی رفت و مدیر خوب دیگری جایگزین او شد.

پانتهآ بهرام: به موفقیت دکتر روحانی امیدوارم

پانتهآ بهرام هم که در این نشست حضور داشت، در ســخنانی گفت: من آنقدر به رأیآوردن دکتر روحانی و رأیدادن مردم به ایشان، امیدوارم که هیچوقت به گزینه دیگری فکر نکردهام. این را از رفتار و نظرات اطرافیانم در این چند وقت فهمیدهام.

او افزود: اما انگار تعــداد افرادی که رأی نمیدهند، دائما دارد بیشتر میشود. من به سهم خودم در صفحه اینستاگرامم روزهای قبل از انتخابات حرفهایم را صریح خواهم زد و آنهایی را که حرفم بر آنها تأثیرگذار اســت، خطاب قرار خواهم داد.

نگار اسکندرفر: به روحانی رأی میدهم

نگار اسکندرفر، مدیرمسئول مؤسسه کارنامه، هم در این نشست با اشــاره به اینکه سرنوشت سیاسی کشورم برایم مهم اســت، گفت: سرنوشت کشورم تأثیر مستقیم بر زندگیام میگذارد. بهتر اســت ما بــه آقای روحانی رأی بدهیم؛ زیرا دســتکم در چهار سال گذشته نسبت به مقطعی که امور را به دســت گرفتند، تغییرات مثبتی را شاهد بودهایم.

او همچنیــن تأکید کرد: باید بــه راهکارهایی اجرائی برای تشویق مردم به رأیدادن بیندیشیم.

پرند زاهدی: نتوانستم فیلم بسازم؛ اما به روحانی رأی میدهم

دیگــر هنرمندي که در این نشســت به ایراد ســخن پرداخت، پرند زاهدی بود که در ســخنان کوتاهی گفت: من چهار سال اســت موفق نشدهام فیلم بسازم و آقای ایوبی سالهاســت به من پروانه ساخت ندادهاند؛ اما با این شــرایط آمدهام به این جلســه و میخواهم به دکتر حسن روحانی رأی بدهم.

در این نشســت هنرمندانی مانند مهدی فخیمزاده، حســین فرحبخــش، امیــر اثباتــی، پرند زاهــدی، پری صابــری، احتــرام برومنــد، علیرضــا رضــاداد، محمد حیــدری، منوچهر شاهســواری، نگار اســکندرفر، جواد نوروزبیگی، سیدضیا هاشمی، حسین مسافرآستانه، پانتهآ بهرام، حجتالاســلام محمدعلــی زم، فرهاد توحیدی، حجتالاســلام احمد مازنی، دکتر ابراهیم داروغهزاده، حسین پارسایی، سیدجمال ساداتیان، محسن امیریوسفی، فرشته طائرپور، فروغ قجابیگلو، حمید پورآذری و زامیاد سربندیان حضور داشتند.

حمایت تنابنده و مهرانفر از روحانی

محســن تنابنده و احمد مهرانفر با انتشــار فیلمی، ضمن اعلام حضــور در انتخابات ریاســتجمهوری از حجتالاســلام حســن روحانی حمایت کردنــد. در این ویدئو که در صفحات شــخصی محسن تنابنده و احمد مهرانفر منتشــر شــده و با صدای محمد نوری همراه بود، آمده اســت: «چهار سال اســت که کاسبان تحریم و دلالان و فرصتطلبــان دوران تلخ و هولناک نوســان بــازار ارز و قیمتها، حالشــان از این آرامش نســبی و ثبات بازار بسیار بد اســت و هرچه در توان دارند، انجام میدهند تا آرای خاکستری و طرفداران آرامش و امنیت در انتخابات شــرکت نکنند؛ تا به روزهای تلخ برای ما و پرسود برای آنها برگردیم. مانند آن هشت سال بیعزت. اینجا سرزمین من است. ما به عقب بازنمیگردیم. باز هم برای فردایی بهتر، برای ریشهکنکردن دروغ، برای تحقق منشور حقوق شــهروندی، برای برقراری و تداوم امید و برای نسل آینده رأی ميدهیم ». مسعود جعفریجوزانی و محمــد ابراهیمیــان نیز در یادداشــتی کــه در اختیار «شــرق» گذاشــتهاند، در حمایت از روحانی نوشتهاند: «درک شــرایط ناموزون فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و نظامی جهان امروز ما را بر آن میدارد که در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری، بــه امید عبور ظریف و هوشــمندانه از دریای توفانــی و موجهای متلاطم و شرخیز که جهان مســلح به منظور استثمار نوین جهان گرســنه به پا کرده است، از آقای حسن روحانی حمایت کنیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.