فینال بخش پاپ هزارصدا در ارسباران

Shargh - - هنر -

شــرق:

فینال بخش پــاپ هزارصدا پنجشــنبه، 21 اردیبهشــت، با داوری ســیروان خســروی، مهرداد نصرتی و حســین غیاثی برگزار میشــود تا بهترین خواننده ســال ۹5 این برنامه معرفی شــود. در این برنامه که مانندهمــه برنامههای دیگر هزارصدا در سال گذشته و سال جدید، در ســالن اصلی فرهنگسرای ارســباران برگزار میشود، هفــت خواننــدهای که در برنامههای پاپ برگزارشده در ســال ۹5 برگزیده شدند، روبهروی تماشاگران حاضر در ســالن و هیئــت داوران آثار خود را اجــرا میکنند، آثارشــان نقــد میشــود و در پایــان برنــده برندههــا معرفی میشــود. مهرداد نصرتــی پیش از ایــن و در سالهای گذشــته، در چند برنامه بهعنوان کارشــناس حضور داشــت، اما سیروان خســروی و حســین غیاثی برای اولینبار در این برنامه بهعنــوان کارشــناس حاضر میشــوند. نصرتی در برنامــه قبلی هزارصــدا که 17 فروردین امســال و برای بزرگداشــت دکتر افشــین یداللهی و به شکل غیررقابتــی برگزار شــد، هــم بهعنوان کارشــناس حضور داشــت و هم گیتــار زد و ترانــهای از دکتر یداللهی و «ســلام» آخر اهورا ایمــان را اجرا کرد. حضور سیروان خسروی بهعنوان یکی از مطرحترین ستارههای موسیقی پاپ در فینال هزارصدا، یکی از جذابیتهای ویژه این برنامه اســت. هفت خواننده شــرکتکننده در برنامه فینال، کســرا احدیان، رضا احمــدی، علی بنیــادی، مصطفــی پاریزی، ســینا درخشــنده، امید طهماســبی و محمدرضا قاسمی هستند.هزارصدا برنامهای برای معرفی استعدادها و چهرههای جوان و تازهنفس موســیقی اســت که از ســال ۹2 آغــاز به کار کرده و مدیــر و مجری آن، روزنامهنگار باسابقه موسیقی، آرش نصیری، است. ایــن برنامه هــر ماه دوبــار؛ یکبار برای موســیقی پــاپ و یک نوبت برای موســیقی کلاســیک ایرانی برگزار میشــود و بنابر اعلام نصیری، در سال جدید برنامههای کلاسیک آن ساعت 1۸ اولین چهارشنبه هر ماه و برنامه پاپ آن ساعت 15 سومین پنجشنبه هر ماه برگزار میشــود. فینال هزارصدا ســاعت 15 امروز آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.