عذرخواهی وزیر بهجای شهردار تهران

Shargh - - هنر -

وزیر ارشــاد با حضور در نمایشگاه کتاب تهران از آنچه عملنکردن شــهرداری به تعهداتش در شهر آفتــاب خواند، انتقاد کرد. به گزارش برنا، ســیدرضا صالحیامیری روز سهشــنبه، 1۹ اردیبهشت پس از بازدید از غرفههای ناشــران بخش کودک و نوجوان نمایشــگاه کتاب تهران و شــنیدن گلههــای آنها از کمبــود امکانات رفاهی شــهر آفتاب، در نشســتی خبری حاضر شــد و گفت: بهجای شهردار تهران از ملت و ناشران که بهخاطر باران و شرایط آبگرفتگی دچار سختی شدند عذرخواهی میکنم، همچنین از ناشــران و میهمانان خارجی نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران. او افزود: متأسفانه حتی زیرساختهای دائمــی نمایشــگاه شــهر آفتــاب دچار مشــکلات عدیدهای اســت و شــهرداری در قبال رفع مشکلات شهر آفتاب به تعهدات خود عمل نکرده است. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی ادامــه داد: انتظار ما این است که خسارتهای واردشده به ناشران داخلی و خارجی از سوی شهرداری پرداخت شود.

او همچنیــن گفــت: انتظار داشــتیم مســئولان شــهرداری با تعهد بیشــتری با این مشکلات مواجه شــوند، اما امروز در بازدیدم از نمایشــگاه و ناشران، آنها از نبود سیســتمهای سرمایشی و آب آشامیدنی گله داشتند.

صالحیامیــری افــزود: انتظار داریم مســئولان شــهرداری صدای ما را بشــنوند و به این مشکلات پایان دهند.

وزیر ارشاد همچنین با اشاره به بازدیدش از سالن ناشــران کودک و نوجــوان گفت: عمــده گلهمندی ناشــران کودک از گرما بود. سیستمهای خنککننده این قسمت خوب نیست و با صحبتهایی که انجام شــد، قرار شــد مســئولان شــهرداری این مسئله را پیگیری و همچنین اقــدام به توزیع آبمعدنی کنند و دسترســی بــه آب رایگان در روزهــای باقیمانده امکانپذیر شود.

او در ادامــه یــادآور شــد: متأســفانه از ســال گذشــته تاکنون اقدامــات جدیای در توســعه این نمایشــگاه انجام نشــده و انتظار داشتیم شهرداری به تعهدهایش عمل کند. وزیر ارشــاد در پاســخ به ســؤالی درباره تصمیمگیری برای تغییــر احتمالی مکان نمایشــگاه کتاب در ســال آینده گفت: هر نوع تصمیمی درباره این نمایشــگاه با محوریت معاونت فرهنگــی و مؤسســه فرهنگی نمایشــگاهها انجام خواهد شد.

او درعینحال بیان کرد: هیچگونه برنامهای برای تغییر مکان نمایشگاه نداریم و شخصا معتقدم تغییر محل نمایشگاه کتاب به مصلحت نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.