این رأی، از سر ناچاری نیست

Shargh - - هنر - منيژه حکمت

دوســتان من، همراهان همیشــگی من، اینروزهــا بخشهایی از مصاحبــه ویدئویی من رو با خانــوم آزاده نامــداری، گروهی گزینش کردهاند. من تــوی اون مصاحبه انتقاداتم رو به دولت آقای روحانی و وزارت ارشــاد صریحا به زبون آوردم. این کاریه که من در تمام این 20 ســال کردم...؛ یعنی همیشــه منتقد وضعیت بودم. چه دوران طلایی اصلاحات، چه دوره آقای احمدینژاد و شــرکا و چه همین دوره آقای روحانی. من یک فیلمســاز هستم. یک فیلمساز اجتماعی و بلد نیستم دروغ بگم، اما این کلمات رو با شــما در میون میذارم چون دروغی رو این روزها از طرف من منتشر کردهاند. متأسفانه افرادی که جملههای مــن رو در مصاحبه بــا خانم نامداری، بههم چســبوندند و بعد با این تیتر که «منیژه حکمت گفته شــرکت در انتخابات رو باید تحریم کرد» منتشــر کردند، افرادی دروغگو هســتند. من هرگز انتخابات رو تحریم نکردم چون هنوز به صندوق رأی معتقدم و فکر میکنم همین تحریم انتخابات بود که ســال ۸۴ ما رو هشت سال به بلای آقای احمدینژاد دچار کرد.

مسیر پیشرفت ما، مسیر بهترشــدن وضعیت زندگی ما، از صندوق رأی میگذره. البته این نظر منه! اگه شــما مســیر بهتری ســراغ دارید اعلام کنید. من به اصلاحات ایمان دارم و با همه انتقادی که به دولت آقای روحانی و مسئولان سینمایی ایشون داشتم و دارم، دولت ایشون رو ادامه مســیر اصلاحات میدونم و باز هم به آقای روحانی قاطعانه رأی میدم. این رأی از سر ناچاری نیست. رأیی آگاهانه است، چراکه من هنوز شــرایط اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، بینالمللی، فرهنگی، فساد سیستماتیک و... رو در سال ۹2 فراموش نکردهام. سالی که با هزار امید به دولت امیــد رأی دادم و امروز در بهار ۹6 رســما اعلام میکنم که هرچند دلخسته و دلشکسته باشم، اما من به دولت امید امیدوارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.