نمایشگاه حسین چراغچی در گالری گلستان

Shargh - - هنر -

نمایشگاه نقاشیهای حســین چراغچــی از 22 اردیبهشــت در گالری گلســتان برگزار میشود. در این نمایشــگاه 16 اثر از این هنرمند روی دیوار میرود. چراغچی درباره ویژگیهای نمایشگاهش به «شرق» گفت: «امسال دهمین سال همکاری من با خانم لیلی گلســتان است و این نمایشــگاه هم در ادامه کارهای آبسترهام اســت. گالری گلســتان یکی از گالریهایی اســت که خیلی صادقانه کار میکند. مدیر این گالری دنبــال اســم و شــهرت هنرمندان نیســت و هدفش حمایت از جوانان اســت و این به نظرم خیلی جذاب و ســتایشآمیز بوده اســت. در این نمایشــگاه 16 اثر اکریلیــک روی بوم و میکسمدیــا را در ادامه کارهای قبلیام به نمایش میگذارم. کارها خیلی رنگیتر شده و همچنان اتفاقات شــهر را انعکاس دادهام».حسین چراغچی متولد 1۳6۳ در شهر کرج است و نقاشی را در دورههای جهاد دانشــگاهی آموخته است، مراسم افتتاح این نمایشگاه از ساعت چهار تا هشت بعدازظهر جمعه، بیستودوم اردیبهشت برگزار میشود و تا 27 اردیبهشت در گالری گلستان، به نشانی خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.