انتقاد به شیوه برگزاری مناظرهها

Shargh - - هنر -

در یک جمعبندی نهایی، چه پیشنهاداتی برای آخرین قســمت مناظرههای انتخاباتی این دوره دارید؟ یک ارتباط مؤثر رســانهای زمانی میتواند موفق باشد که براساس دادههای درست و با انگیزه و تدبیر درست شکل بگیرد و براساس علم و تجربه کار خود را آغاز کند و جلو براند؛ آن هم در بســتری روشــن و با در نظرگرفتــن امکانات و تمهیدات لازم. شــاید به این شــیوه اســت که میتوان از مردم توقع داشت با مناظرههای انتخاباتی ارتباط درســت برقرار کنند و از ســوی دیگر از کاندیداها انتظار داشت که در این بستر رســانهای به بیان کارنامه و برنامههای خود بپردازند. شاید چهار سال دیگر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.