سیاست و مراتع

Shargh - - جامعه - مهرداد مسیبی . کارشناس منابع طبیعی

در اولیــن مناظــره روز جمعــه کاندایداهای ریاســتجمهوری در مباحــث مربــوط بــه حاشیهنشــینی و توجــه به این قشــر، آنچه مورد غفلــت واقع شــد ریشــهیابی و عــدم توجه به اجتنــاب از ورود مردم به شــهرهای بــزرگ بود. کاندیداها به فکر پوشــشدادن مشــکلات وضع موجود و دادن امکانات در مکان فعلی ایشان در حاشیه شــهرهای بزرگ بودند؛ درحالیکه ادامه روند موجود، همه کشــور را در اطراف شــهرهای بــزرگ تجمیع خواهد کرد. دورترین نقاط کشــور؛ آنجا کــه کوهها و چشــمههای روان روزی مأمن آرامش و آسایش عشایر و روستاییان بود، به دلیل سیاســتهای غلط و عدم توجه به منابع طبیعی به کویری داغ بدل شــد. قنوات خشک شد. چاهها بیآب شــد. ریتم بارش به هم خورده یا نمیبارد یا آنقــدر در زمانی کوتــاه میبارد که ســیل راه میافتد. بــیکاری بیداد کرد. جــوان جویای کار، پرایدی خرید و شد مسافرکش در شهرهای بزرگ. شد باربر بازار، شد کارگر ساده ساختمان که برخی روزها تا ظهر در کنار خیابان انتظار کار را کشــید و آخر سر، دستخالی راهی منزل شد.

تمرکــز امکانات و خدمات در شــهرهای بزرگ یکی از علــل هجوم بــیکاران جویای کار شــده است. توجه به تمرکززدایی در یک دوره بلندمدت بــا ایجاد شــغل در مراکــز کمجمعیــت، یکی از راهکارهای جلوگیــری از حاشیهنشــینی خواهد بــود. آب و آبادانی یکی از راههای اجتناب از کوچ و حاشیهنشــینی اســت و آن محقق نخواهد شد، مگــر آنکــه منابــع طبیعــی و مراتع بــه عنوان اصلیترین عامل جذب و نگهداری آب مورد توجه ویژه مدیران سطوح بالای مملکت قرار گیرد.

در حوزه منابــع طبیعی و در مراتع کشــور بر بنیــاد آمار علمی، 70 درصد نزولات آســمانی به واسطه پوشش گیاهی مرتعی در خاک نفوذ کرده و مانع از روانآب میشــود و ایــن آب نفوذیافته، تغذیه آبهــای زیرزمینی را بر عهــده دارد. دفتر امور مراتع، متولی حفظ پوشــش گیاهی و تأمین آبهای زیرزمینی از دفاتر اصلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشــور بوده که در ســالهای اخیر مورد بیمهری مدیریتهای ســطوح میانی تا بالا قرار گرفته است. بهرهبرداری بدون ضابطه از مراتــع، به دلیل عــدم اعتبار و نیروی انســانی کافی و نیز چــارت مدیریتی غلط موجود، موجب شــده روزبهروز از سطع مراتع کاســته شده و به بیابانهای کشــور افزوده شــود. تخریب پوشش، مانع از نفوذ آب و تعذیه سفرههای زیرزمینی شده و عــدم توجه به حفظ پوشــش گیاهی در نهایت فرونشســت زمین، توســعه بیابان، کاهش تولید گوشت قرمز، بیکاری و حاشیهنشینی را به دنبال خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.