فاطمه دانشور خطاب به قالیباف: اسناد و گردش مالی خیريه امام رضا)ع( را شفاف کنید

Shargh - - جامعه -

شرق: فاطمه دانشــور، رئیــس کمیسیون اجتماعی شورای شــهر تهران، در مناظره «شــورای پاک» که به همت انجمن اســلامی دانشگاه علامهطباطبایی در دانشــکده مدیریــت این دانشــگاه برگزار شــد، گفت: 14ســال اســت که در حوزه اجتماعی، بهویژه آســیبهای اجتماعی فعال هستم و بعد از ورود به چهارمین دوره شورای شــهر تهران متوجه شدم در این شــورا در حوزه آســیبهای اجتماعی برنامهای جدی وجود نداشــته و اقدام اساسی صورت نگرفته است.

به گزارش ایســنا، دانشــور با انتقاد از آنکه اسناد و گــردش مالی خیریه امام رضا)ع( مبهم اســت و دسترسی به آنها وجود ندارد و این در حالی است که همســر آقای قالیباف رئیس هیئت امنای این خیریه اســت، خطاب به قالیباف گفت: آقــای قالیباف در مناظره زنده تلویزیونی از ســایر نامزدها نخواهید که اموال خود و همسرانشــان را اعلام کنند، بلکه خود بیایید و بعد از چهار سال اسناد و گردش مالی خیریه امام رضا)ع( را شــفاف کنید و روی سایت بگذارید تا مردم ببینند.

وی در ادامــه با تأکید بر آنکه اســناد خیریه امام رضا)ع( مبهم است، گفت: آقای قالیباف در مناظره زنــده تلویزیونی به شفافســازی مالــی نامزدهای انتخابات ریاســتجمهوری تأکید میکننــد، این در حالی اســت که بنده بهعنــوان نماینده مردم تهران بــا خیریهای به نام خیریه امام رضا)ع) «متوســلین به امام رضا)ع)» مواجه شــدم کــه طرف قرارداد با شهرداری تهران است و طرح «پدر» را که به موجب آن اســباب و وسایل شــهروندان را گرفته و به فقرا میرساند در تهران اجرائی میکند.

وی افزود: بعد از مواجهه با این خیریه این چرخه را پیــدا نمیکردم کــه این لوازم کــه از مردم گرفته میشــود به کجا داده میشــود و این سؤال در ذهن بود که پس چرا کودک کار روی جعبه پرتقال مشق مینویســد، آنهــم در آبانباری در جنــوب تهران، بههمیندلیل به دنبال اســناد خیریــه امام رضا)ع( رفتم و دیدم این خیریه در حال ســاخت بیمارستان عظیمی در منطقه ۲۲ تهران با مســاحت بسیار زیاد است و نام پروفسور سمیعی روی آن گذاشته شده.

دانشور ادامه داد: یک روز به آنجا رفتم و به افراد حاضر در محل گفتم آنقدر اینجا میمانم تا اســناد و مدارک خیریه امام رضا)ع( را برای من بیاورید، دو ساعت آنجا نشستم و حتی یک برگه اساسنامه ندیدم و چهار سال است که ندیدهام. حال سؤال من از آقای قالیباف این است که شــما که چهار سال نتوانستید به نماینده مردم اســناد یک خیریه را نشــان دهید، چطور در مناظره تلویزیونی مدعی میشوید که وزرا و کابینه دولت یازدهم باید فهرســت دارایی خود و همسرانشان را منتشر کنند؟

ایــن عضو چهارمین دوره شــورای شــهر تهران ادامه داد: چهار ســال اســت که به دنبال اساسنامه و اســناد و گردش مالی خیریه امام رضا)ع( هستم و بارها مکتوب اعلام کردم و تذکر دادم، اما نتوانســتم به این اسناد دســت پیدا کنم، این در حالی است که فهمیدم همسر آقای قالیباف در این خیریه که حتی بدیهیترین اسناد آن را هم پنهان میکند مسئولیت دارد. دانشــور افزود: در ســومین دوره شورای شهر تهران بودجهای به این خیریه اختصاص داده شــد و بــاز هم اختصاص داده میشــود؛ بهطوریکه این خیریــه از ثروتمندتریــن نهادهای خیریه در کشــور اســت و سؤال من آن اســت که چطور به این ثروت بزرگ دست یافته و چرا بقیه نمیتوانند؟ بهطورمثال بزرگترین خیریههای ما شاید محک و مجمع خیرین مدرسهساز باشــند که همهچیز آنها از جمله منابع، هزینهکردها و... به طور شــفاف روی سایتشــان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بعد از آنکه مدتها این مسئله را در شورای شهر مطرح کردم و به دنبال اساسنامه این خیریه بودم، یکی از اعضای شــورا از دور در یکی از جلسهها برگهای را در دست خود میگیرد و میگوید این اساسنامه خیریه امام رضا)ع( است و حتی اجازه نمیدهد من برگه را در دســتم بگیرم، بلکه آن را به کمیته نظارت شــورا که رئیس آن یکی از دوســتان اصولگراست ارجاع میدهد، اما من میدانم رئیس هیئت امنای این خیریه همســر آقــای قالیباف بوده و یکی، دو نفــر از افراد اصولگــرای چهارمین دوره شورای شهر تهران نیز جزء هیئت امنای آن هستند.

ایــن عضو چهارمین دوره شــورای شــهر تهران در ادامه به ساخت بیمارســتانی بهعنوان پروفسور سمیعی از سوی این خیریه اشاره کرد و گفت: امروز با این عنوان که این بیمارســتان با قصد خیریهبودن ســاخته میشــود، در حال ســاخت اســت و برای جذب سرمایه برای تکمیل آن در برج میلاد گلریزان میگیرند؛ بهطوریکــه تبلیغ این گلریزان در صفحه اول همه روزنامههای همشهری، اقتصادی و ... چاپ میشود و یک رقم بزرگی را جمعآوری میکنند، اما اطمینان دارم که نام پروفســور ســمیعی در هیئت امنای آن ثبت نشــده و تنها از عنوان ایشان استفاده میشود و پس از آنکه به بهرهبرداری برسد، ماهیت خیریهای نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.