کاهش آمار فوتشدگان ناشی از سوختگی در دولت یازدهم

Shargh - - جامعه -

ایلنــا:

رئیس انجمــن بیماران ســوختگی ایران از کاهش آمار فوتشــدگان ناشــی از سوختگی در دولت یازدهــم خبر داد. محمدجواد فاطمی، رئیس انجمن بیماران ســوختگی، با اشــاره به مشــکلات بیماران سوختگی گفت: در سالهای گذشته بیماران سوختگی مشکلات بسیاری داشتند، اما اجرای طرح تحول ســلامت در دولت تدبیر و امید توانست تأثیر مثبتی بر وضعیت آنها داشــته باشد. رئیس انجمن بیماران سوختگی ایران با اشــاره به روند تهیه دارو پس از طرح تحول ســلامت برای بیماران ســوخته گفت: قبل از طرح تحول ســلامت، بیماران سوخته که اکثریت آنها آســیبهای شدیدی هم دارند، برای تهیه پانســمان نوین سوختگی، جایگزینهای پوست و... بــه دلیل قیمت بالا دچار مشــکلاتی میشــدند که اکنون این مشــکلات برطرف شده است. فاطمی با اشــاره به عملکرد بیمارســتانها در قبال بیماران ســوختگی افزود: در اینجا باید به یکی دیگر از نقاط مثبت طرح تحول ســلامت که سبب راحتی بیماران شد، اشــاره کنم؛ در حقیقت پس از اجرای این طرح به بیمارســتانها اجازه داده شد، اقلام دارویی را که تحت پوشــش بیمه قرار ندارند از بودجه بیمارستان تهیــه کنند و در اختیار بیماران قرار دهند. وی افزود: علاوهبراین تغییر در تعرفه جراحان سوختگی باعث اشــتیاق این گروه از جراحان شــد. پیــش از این به دلیل پایینبودن دســتمزدها، جراحــان تمایلی برای رسیدگی به بیماران ســوختگی نداشتند. باید بگویم که بیماران ســوختگی پس از طرح تحول ســلامت از هــر لحاظ ســود بردنــد. رئیس انجمــن بیماران سوختگی ایران درباره آمار بیماران سوخته گفت: در هر ســال حدود ۲۵ تا ۳۰هزار نفر در بیمارستانهای کشور به دلیل سوختگی بستری میشوند که اکثریت آنهــا به دلیل ســوختگیهای حرارتی و ســوختگی بــر اثر مایعات داغ به بیمارســتان مراجعه میکنند. لازم به ذکر اســت کــه نزدیک به ســههزار نفر هم به دلیــل ســوختگی الکتریکی که شــدیدترین نوع سوختگی است، مصدوم میشوند. فاطمی به تعداد فوتشدگان ناشی از ســوختگی اشاره و خاطرنشان کرد: در ســال حدود سه هزار نفر به دلیل سوختگی فوت میکنند. هنوز ما در حوزه بیماران سوختگی از نظر تجهیزات و تعداد تخت با اســتانداردها فاصله داریــم. اگر ما به حد اســتاندارد برســیم، میتوانیم شاهد کاهش مرگومیر در این حوزه باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.