هر تهرانی ماهانه 2۴3 تومان صدقه میدهد

Shargh - - جامعه -

مدیــرکل کمیته امداد اســتان تهــران گفت: هر تهرانی بهطور متوســط ماهانــه ۲4۳ تومان صدقه پرداخت میکند. محســن ولیئی با بیان اینکه کمیته امــداد یک نهــاد مردمی اســت و فعالیتهای آن بر پایه و اســاس مردم شــکل میگیرد، اظهار کرد: افزایش مشــارکت و حضور مــردم در فعالیتهای مشارکتی کمیته امداد موجب کارآمدی و اثربخشی بیشــتر خدمات این نهاد میشــود. مدیرکل کمیته امــداد اســتان تهران با اشــاره به اینکــه هماکنون بیش از 7۳۰ هزار صندوق صدقات در استان تعبیه شــده اســت، اظهار کرد: از این تعداد بیش از 68۰ هزار صندوق صدقه کوچــک در منازل خانوارهای نیکوکار اســتان، 11 هزار صندوق متوسط در ادارات و مراکــز علمــی و مابقی صندوق بزرگ در ســطح اســتان در میادین و معابر نصب شــده است؛ مردم خیرخواه اســتان در ســال 9۵، بیش از ۳9 میلیارد تومان صدقــه پرداخت کردهاند. وی بــا بیان اینکه هر تهرانی در ســال گذشته بهطور متوسط دوهزارو 9۵1 تومــان صدقه پرداخــت کرده اســت، افزود: براساس تحلیل انجامشــده هریک از خیران روزانه هشــت تومان و ماهانه ۲4۳ تومان صدقه پرداخت کردهاند. ولیئی یادآور شــد: حدود ‪4 ۳‬هزار صندوق در معابر و میادین شــهر تهران نصب شده است که در سال 9۵، از این تعداد ‪۲ ۳‬هزار صندوق بازسازی و ایمنسازی شــده اســت و تا پایان مردادماه سال جاری نیز ۲۰ هزار صندوق دیگر در ســطح معابر و میادین استان ایمنسازی خواهد شد. مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران با اشــاره به محــل هزینهکرد صدقات جمعآوریشــده، گفــت: صددرصد مبالغ جمعآوریشــده در این طــرح برای رفــع نیازهای خانوادههای تحــت حمایت در بخشهای مختلف ازجمله کمک به اشتغال، جهیزیه، مسکن، کمک به درمــان نیازمندان، کمک به تحصیل دانشآموزان و دانشجویان نیازمند، ابنالسبیل و... در همان شهر و محلِ جمعآوری هزینه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.