کمبود 25هزار کلاس درس در طرحهای مسکن مهر

Shargh - - جامعه -

شرق: رئیــس سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مــدارس از کمبــود ۵۲ هزار کلاس درس در کشــور خبــر داد و گفت: از ایــن تعداد ۲۵ هــزار کلاس در طرحهای مســکن مهر نیاز بوده که هنگام ساخت به آن توجه نشده اســت. محمدتقی نظرپور در حاشیه مراسم بزرگداشت مقام معلم در گنبدکاووس، اظهار کرد: با ســاخت کلاسهای درس مورد نیاز، فضاهای آموزشی کشــور به ســطح مطلوب میرسد. رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس گفت: با اهتمام دولت، مجلس شــورای اســلامی و سازمان برنامهوبودجه و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، حدود هفتهزار کلاس در طرحهای مســکن مهر تا اول مهر امسال به بهرهبرداری خواهند رسید. نظرپور اضافه کرد: علاوه بر کمبود کلاسهای آموزشــی، در شرایط کنونی دوهزار و 7۰۰ کلاس درس غیرمقاوم در سراسر کشور داریم که تبدیل این تعداد به کلاس درس ایمن و مناســب، به پنج هزار میلیــارد ریال اعتبار نیاز دارد. وی تصریح کرد: با مساعدت دولت و کمکهای نیکوکاران در نظر داریــم، کلاسهای غیرمقاوم را در دو ســال آینده تبدیــل به کلاسهای مناســب کنیم. رئیس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور همچنین با اشــاره به کمکهای خیرین در امر مدرسهســازی گفت: از ابتدای فعالیت این تشکل در ســال 8۲ تا 9۵ درمجموع 1۰8هــزار کلاس درس از سوی خیرین مدرسهساز در کشور ساخته شده است. نظرپــور گفت: از مجموع کلاسهای ساختهشــده از سوی خیرین، ۲۵هزار کلاس درس در دولت یازدهم؛ یعنی در فاصله زمانی سال 9۲ تا 9۵ بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.