سال آینده 3هزار و 500 معلم نیاز است

Shargh - - جامعه -

معاون تربیتبدنی و سلامت وزیر آموزشوپرورش از افزایش ۲4درصدی بودجه ورزشــی دانشآموزان در دولــت تدبیر و امید خبر داد. مهــرزاد حمیدی با بیان اینکه در راســتای اجرای ســند تحول بنیادین و حمایتهای دولت، فعالیتها و اقدامات مناسبی در حوزه ورزش و تربیتبدنی در آموزشوپرورش انجام شــده است، بیان کرد: بودجه ورزش دانشآموزی در ســال 9۲ معادل پنجمیلیارد تومان بود، اما این عدد در بودجه ســال 9۵ به بیش از پنجبرابر افزایش و در بودجه ســال 96 نیز 11۳میلیارد ریال ارتقا یافت. وی با اعلام اینکه ردیف مستقل بودجه برای تربیتبدنی دانشآموزان در نظر گرفته شــده اســت، اظهار کرد: در ایــن دولت، تربیتبدنی دانشآموزی دارای ســه برنامه و پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی دارای دو برنامه مدون شــد. معاون تربیتبدنی و سلامت وزیر آموزشوپرورش از ابلاغ دومیلیارد تومان اعتبار برای فعالیتهای ورزشــی سلامت خبر داد و گفت: درمجمــوع ســه ســاعت بــه درس تربیتبدنی در دوره پیشدانشــگاهی و کلاس یازدهم افزوده شــد که با این اقدام در ســال آینده نیاز به ســه هزارو ۵۰۰ معلم تربیتبدنی خواهیم داشت. وی از افزایش ۲4 درصدی بودجه ورزشــی در دولت تدبیر و امید خبر داد و تصریح کرد: ورزش دانشآموزی سنگ زیربنای ورزش قهرمانــی اســت و معلمان هســتند که این حماسهآفرینان را تربیت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.