کار سخت 2 نما قیهرنماندوگکافینالنی سایتمرنتاظرن3 بادشگار ه کیشورماکنهشتم نهایی

Shargh - - ورزش -

با پایانیافتــن مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا حالا فصل جدید برای باشگاههای ایرانی در رقابتهای بینالمللی شــروع شــده؛ ایران که با چهار نماینده در رقابتهای گروهی در منطقه غرب آســیا شرکت کرده بود، با صعود ســه نمایندهاش بــه مرحله حذفی این تورنمنت، موفقترین کشــور غرب آسیا لقب گرفت. این برای خودش یک امتیاز مثبت اســت؛ برای کشوری که لیگش در آســیا در رده هشــتم قرار دارد، صعود ســه تیــم از مرحلــه گروهی برگ برندهای اســت. این برای ســومینبار در تاریــخ رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا اســت که سه تیم از کشــورمان جواز صعود به مرحله بعدی این رقابتها را به دست میآورند و این میتواند جلوی کمشدن سهمیه ایران را بگیرد.

بازی با 3 غول غرب

ســه نماینده ایران یعنی پرســپولیس، استقلال و استقلال خوزســتان در شرایطی از گروهشان صعود کردهانــد که همگی بهعنــوان تیــم دوم گروههای مربوطــه بلیتشــان را آماده کردهانــد. همین دومی شــرایط را برای دور بعدی بســیار ســخت کرده. به عبارت ســادهتر، ســه نماینده کشــورمان باید با سه غول اصلی باشــگاهی در منطقه غرب آسیا روبهرو شوند. پرســپولیس باید روز دوم خرداد در ورزشگاه آزادی به مصاف لخویا بــرود؛ نماینده قطر «بهترین تیم مرحلــه گروهی» لیگ قهرمانان آســیا در غرب بوده که در مجموع توانســته بــا 14 امتیاز و 15 گلِ زده پا به ایــن مرحله بگذارد. برای قــدرت این تیم قطــری همین بس کــه آنها در این فصــل قهرمان لیــگ قطر شــدهاند و درســت مثل پرسپولیســیها عطش زیادی برای رســیدن به مرحله بعدی دارند. استقلال تهران هم باید با تیم گردنکلفتی بازی کند. آبیهــای تهران روز اول خرداد در ورزشــگاه آزادی میزبان العین امارات هســتند که دستبرقضا دومین تیم برتر مرحله گروهی این رقابتها بودهاند. العین اگرچه در این فصل در لیگ امارات چهارم شده؛ ولی فصل پیش تا فینال لیگ قهرمانان آســیا پیش رفته و در تلاش اســت هر طور شده این موضوع را تکرار کند. البتــه العینیها یکیدرمیان در این ســالهای اخیر در یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا موفق بودهاند. آنها سال 2014 و 2016 از مرحله یکهشتم بالا رفتهاند و در ســال 2015 حذف شدهاند. اگر این رویه ادامه داشــته باشد، اســتقلال تهران میتواند تیمی باشد که فینالیست سال گذشته لیگ قهرمانان آسیا را در همین مرحله حذف کند. سرانجام هم که استقلال خوزستان باید روز دوم خرداد میزبان الهلال عربستان، سومین تیم برتر مرحله گروهی، در زمینی بیطرف باشــند. الهلالیها که در گروه پرســپولیس بودهاند، در این فصل قهرمان عربســتان شــدهاند و حسابی تیم آمادهای نشان دادهاند. شاگردان سیروس پورموسی هم با وجود مشکلات زیادی که داشتهاند، در این فصل از لیگ قهرمانان آســیا درخشــیدهاند و در اولین تجربه آسیاییشــان به مرحله یکهشــتم نهایی صعود کردهاند. نکتــه درخورتوجه اینکه در همین مرحله از بازیها اگر پرســپولیس یا استقلال خوزستان صدرنشین گروهشــان میشدند و دیگری دوم میشــد، یک جــدال تمامایرانی در یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا رقم میخورد.

بلاتکلیفی زمین تمرین

موضوعی که دراینمیان کمی بحثبرانگیز شده، مســئله میزبانی نمایندگان ایران اســت. اســتقلال خوزســتان چون با رقیبی از عربستان همبازی شده، باید در زمینی بیطرف به میدان برود که خودش به مشکلات این باشگاه حســابی اضافه میکند. با این حال اســتقلال و پرســپولیس هم که زمین مشترکی دارند، ممکن است کمی تیمهایشان به دردسر بیفتد. ماجرا از این قرار اســت که اول خرداد استقلال باید میزبان العین در ورزشــگاه آزادی باشد و درست 24 ساعت بعدش پرسپولیس باید در همین ورزشگاه از لخویا پذیرایی کند. اینکه تیمها بتوانند در ورزشــگاه آزادی با این شرایط شــب قبل از بازی تمرین داشته باشــند، هنوز محل سؤال اســت؛ هرچند که به نظر میرسد در چنین شرایطی زمین تمرینی دیگر را باید تیم میزبان مهیا کند تا در اختیار رقیب بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.