خودشان جزء همان چهاردرصدیها هستند

Shargh - - ورزش -

علی دایی همواره سعی کرده خود را وارد عرصه سیاست نکند؛ باوجوداین مصاحبه او با روزنامه گل نشان میدهد در فضای کنونی رأی او به چه کســی است. کاپیتان سابق تیــم ملی ایران بدون آنکه عنوان کند به حســن روحانی رأی میدهد، شــدیدا به انتقاد از مواضع اقتصادی رقبای روحانی پرداخت. دایی تأکید کرد هرگز نگفته به چه کسی رأی میدهــد، این بار هم نمیگوید. بخشــی از مصاحبه سرمربی نفت تهران با روزنامه گل در زیر آورده شده است.

با توجه به اینکه شما فعال اقتصادی هم هستید، میخواستم بپرسم آنطور که برخی میگویند شرایط اقتصادی ایران در سهســالونیم گذشــته بد بوده است؟

به نظر من با وضعیــت اقتصادیای که دولت قبلی برای مملکت ما به وجود آورد، الان نســبت به آن دوره شــرایط اقتصادی خیلیخیلی بهتر شــده است. همین کــه ارز در مملکت ثبات پیدا کرد، خوب بود؛ چون ما در کارمان با ارز کار میکنیم و شرایط را بهتر درک میکنیم. دولــت فعلی توانســت ارز را ثبات ببخشــد و در جای خوبی نگه دارد. به نظر من که عملکرد اقتصادی دولت با توجــه به ضعف دولت قبلی خوب بوده اســت و به وضعیت بازار کمک کرده است. البته این را هم بگویم که نمیتوان این موضوع را کتمان کرد که خیلی وقت است وضعیت قشری از مردم خراب است.

به نظر شــما که فعال اقتصادی هستید، مشکل اقتصادی مملکت چیست؟

به نظر من مشکل بزرگ ما فسادی است که مملکت را فراگرفته اســت. تا زمانی که سیستم بانکی ما درست نشود، وضعیت اقتصادی مملکت درست نخواهد شد.

یکــی از کاندیداهای ریاســتجمهوری جامعه را به جامعــه چهاردرصدی و 96درصدی تقســیم کرده اســت. واقعا اختلاف طبقاتــی در مملکت ما چهاردرصدی و 96درصدی است؟

قبــول ندارم. کســانی ایــن حرفهــا را میزنند که خودشــان جزء همان جامعه چهاردرصدی هستند. این چه حرفهایی است که میزنند؟! اگر اینطور است همه این کاندیداها جزء همان جامعه چهاردرصدی هستند و باید باشند. نمیدانم چرا فکر میکنیم رئیسجمهور باید از قشــر پایین جامعه به این جایگاه برسد. رئیس دولت بایــد به درد مملکت بخورد. مگــر دولت قبل را یادمان رفته اســت. در آن دوران فقط پسرفت داشــتیم و باید برای عقبماندگیهایی که آن دولت به بار آورد، خیلی کار کنیم تا جبران بشود. باز هم میگویم تا سیستم بانکی ما درســت نشــود، وضعیت اقتصادی به همین منوال خواهد بود.

سیستم بانکی چگونه درست میشود؟

ســود بانکی در مملکت ما درســت نیست. اقتصاد ما دســت بانکهاست و اکثر بانکها ورشکسته هستند. این وامهایــی که بــه برخیها میدهند کــه صنعتگر نیســتند، وضعیت مملکت را به اینجا کشــانده اســت. اگر میخواهیم با فســاد اقتصادی مبارزه کنیم، باید وام را به صنعتگر واقعی بدهند که با آن کار کند و شــانس پیشرفت داشته باشــد؛ اما وام را به کسانی میدهند که کار نمیکننــد. منظورم هزینهکــردن در بخش صنعت اســت. وام را میگیرند به اســم صنعتگــر؛ ولی خرج صنعــت نمیکنند. اگر وامهــای کلان بانکی به آدمش برسد، راحت میتوان اشــتغالزایی کرد و تولید را رونق بخشید. اینگونه بیکار هم کمتر میشود.

فکر میکنید شعارهایی که این کاندیداها میدهند، عملیاتی است؟ مثل شعار پنج میلیون شغل؟

مــا نباید گول شــعارها را بخوریم. اکثر آقایان شــعار میدهنــد، شــعارهایی که واقعیت پیــدا نمیکند. با این سیستم بانکی هزار سال دیگر هم پنج میلیون شغل وجود نخواهد داشــت. من در کار خودم تا الان سه هزار کارگر و کارمند داشــتهام و بهجرئت میگویم که چنین چیزی به واقعیت هم نزدیک نیست و این شعار را واقعی نمیدانم.

متأســفانه مردم هم تحتتأثیر این شــعارهای عوامفریبانه قرار میگیرند.

من از شــما میپرســم کســانی که میتوانستند این کارهایی که شعارش را میدهند، انجام دهند، اگر واقعا مردم و مملکتشــان را دوست داشتند، چرا با توجه به پســتها و جایگاهی که در نظام دارنــد، به دولتهای قبلی راهکارهایشــان را پیشنهاد ندادند. خب آن زمان میآمدند و تمام این پیشنهادها و راهکارهایی را که الان مدعی آن هستند، به دولتهای قبلی پیشنهاد میدادند. اگر واقعا هدفشان خدمت بود، میتوانستند این وعدهها و ایدهها را با رؤســای قبلی دولتهــا در میان بگذارند. ببخشــید نکنــد بعضیها میخواهنــد در این مملکت معجزه کنند. اگر اینطور است من دیگر حرفی ندارم.

شما دو مناظره قبلی کاندیداهای ریاستجمهوری را دیدید؟ خیلی شبیه به برنامه 90 بود.

نه، من نه مناظره دیدم و نه وقتش را دارم. من کسی را که از نظرم بهحق اســت، خیلــی وقت پیش انتخاب کردهام و رأیم از قبل مناظرهها مشخص بود.

رأی شما احتمالا روحانی است.

این یک مســئله خصوصــی اســت. نمیخواهم و دوست ندارم کسی به خاطر من به کاندیدایی رأی بدهد. شــاید علی دایی هم اشــتباه کند. بهعنوان یک شهروند ایرانی وظیفه دارم در انتخابات شرکت کنم و رأی بدهم؛ امــا نمیخواهــم با اعــلام رأی خــودم در رأی دیگران تأثیرگذار باشم. نه وارد سیاست میشوم و نه شدهام و تا آخر عمر هم از هیچ کاندیدایی چه در ریاستجمهوری و چه در مجلس و شــورای شهر حمایت نخواهم کرد؛ چون دنبال منافع نیستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.