مچاندازی دایی و قلعهنویی برای قهرمانی در خرمشهر

Shargh - - ورزش -

خرمشــهر برای دومین ســال متوالی برگزارکننده فینال جام حذفی است. اینبار تراکتورسازی و نفت تهران خود را به فینال حذفی رساندند تا در جنوب ایران از دومین قهرمان فصل فوتبال ایران رونمایی شود.

تراکتورسازی که در لیگ، سوم شده، با قهرمانی در جام حذفی میخواهد پایانی خوش برای خودش رقم بزند. تراکتورســازی با سومی در لیگ، سهمیه حضور در پلیآف لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرده است و با قهرمانی در جام حذفی به سهمیه مستقیم میرسد.

نفت تهران، تیم نهم لیگ با قهرمانی میتواند آسیایی شود و نتیجه بازی امروز در سرنوشــت این باشــگاه تأثیرگذار خواهد بود. نفت در ماههای اخیر مشــکلات زیادی داشــته و در هشــت بازی آخر خود در لیگ برتر برنده نشد. قهرمانی در جام حذفی باعث خواهد شد تمامی این تلخیها فراموش شود.

دو تیم در همین ســالها حضور در فینال را تجربه کردند. نفت دو ســال پیش در فینال به ذوبآهن باخت. تراکتورسازی هم سه فصل پیش با شکست مــس کرمان قهرمان شــد. آن قهرمانی تنها قهرمانی تراکتورســازی در جام حذفی است. نفت هم میخواهد اولین قهرمانیاش را جشن بگیرد.

در این بازی همه نگاهها متوجه تقابل علی دایی و امیر قلعهنویی اســت. جالب اینکه این دو مربی در گذشــته با تیمهای محبوبشــان پرســپولیس و اســتقلال هــر کدام دو بــار فاتح جام حذفی شــدند و امروز در پی ســومین قهرمانیاند. دایی البته به دلیــل محرومیت نمیتواند تیمش را هدایت کند. دایی و قلعهنویی 13 بار مقابل هم قرار گرفتند که علی دایی هرگز برنده نشده اســت. دایی برای شکستن این طلسم مشــکلات زیادی دارد. احمد آلنعمه، بوعذار و توحید غلامی مصدوماند. ایمان مبعلی، میلاد فخرالدینی و ارسلان مطهری هم آســیب دیدهاند. خود دایی هم بــه دلیل محرومیت اجازه ندارد روی نیمکت بنشیند و دایی واقعا کار سختی در فینال دارد. در آن سوی میدان تراکتورسازی بازیکن مصدومی ندارد، اما جاسم کرار محروم است.

به نظر میرســد هم دایی و هم قلعهنویی قصد ندارند فصل بعد در تیم این فصلشان بمانند و میخواهند با یک قهرمانی از تیمهایشان جدا شوند. دو تیم هفته قبل در آخرین بازی لیگ مقابل هم قرار گرفتند که تراکتورسازی آن بازی را یک- صفر برد.

تراکتورســازی برای رســیدن به فینال حذفی تا نیمهنهایی حریف سختی نداشــت تا اینکه در نیمهنهایی در یک بازی پرهیجان موفق شد با گل دقیقه 120 محمــد نوری ذوبآهن را شکســت دهد. نفت تا یکچهــارم نهایی کار ســادهای داشت اما با دو برد مهم فینالیست شد. دایی ابتدا استقلال را حذف کرد و سپس در یک بازی جنجالی سپاهان را برد و فینالیست شد.

نتیجه فینال برای ذوبآهن هم بسیار مهم است. تراکتورسازی اگر قهرمان شود، ذوبآهن تیم چهارم لیگ هم شانس آسیاییشدن پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.