سیچلو: از امروز به فکر مسابقات جهانی مصر هستیم

Shargh - - ورزش -

تیم ملــی والیبال امیدهای مــردان ایران بعد از قهرمانی در آسیا، به حضوری قدرتمند در مسابقات قهرمانی جهان مصر فکــر میکند. کار این تیم برای رقابتهــای جهانی بعــد از 10 روز اســتراحت آغاز خواهد شد.

خوان ســیچلو که مدت کوتاهی اســت هدایت تیــم ملی امید را بــه عهده گرفته، بــا این قهرمانی حــالا آرزوهای بزرگتری برای این تیم در ســر دارد: «12 هفته برای مســابقات جهانی برنامهریزی شده است. برنامه متفاوتی خواهیم داشت تا نقاط ضعف را برطــرف کنیم و البتــه نقاط قــوت را هم تقویت خواهیم کرد. کار من این اســت که با بازیکنان تمرین کنم تا بهتر شــوند؛ اما اگــر در این مدت اوضاع بهتر نشود؛ یعنی کار من خوب نبوده است. تلاش میکنم تا بهترین نفرات را تا زمان شــروع مسابقات جهانی انتخاب کنم .»

جواد کریمی و اســماعیل مســافر، دو عضو تیم ملی امید هستند که دیروز به جمع تیم ملی جوانان اضافه شــدند تا این تیم را در بازیهای کشــورهای اســلامی در باکــو همراهی کنند. ضمــن اینکه قرار اســت برای مسابقات جهانی جوانان هم بازی کنند: «ما بهترین چیزها را برای ایران میخواهیم. با مربی تیم جوانان موافقــت کردیم که تعدادی از بازیکنان را تا این تورنمنت در اختیار داشــته باشــیم و پس از آن به طور کامل در اختیــار تیم جوانان قرار بگیرند. زمانــی که مســابقات جهانــی جوانان تمام شــود، آنها باز خواهند گشــت تا در تیم امید باشــند. تقویم مسابقات مناسب است و تداخلی با هم ندارد. برای آمادهســازی هر دو تیم زمانبنــدی خوبی داریم. این بازیهای حساس درسهای زیادی به ما داد. به نظر من ایران پر از بازیکنان بااستعداد است؛ اما باید روی این پتانســیلها کار کرد تا به تیم بزرگسالان برسند. در ورزش موفقیــت مقطعی وجود ندارد. بازیکنانی مثل کریمی و اســماعیلنژاد خــوب کار کردند و در حال پیشرفت هستند. اگر همین روند را ادامه دهند، میتوانند در تیم بزرگسالان هم بازی کنند و اصلا کار ما همین است .»

تیــم ملی والیبــال امید در حالی بــرای دومین دوره پیاپی بر ســکوی نخست آسیا ایستاد که موفق شــد تیم صاحبنام ژاپن را در فینــال با نتیجه 3 بر صفر شکست دهد. علاوه بر ایران ژاپنیها هم جواز حضور در مسابقات جهانی مصر را به دست آوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.