کارنامه 2 مسئولیت گذشته قالیباف

Shargh - - ورزش -

فرماندهی پلیس هــم مدتی بر عهده قالیباف بود؛ پــس چرا در آن مقطــع اتفاق خاصــی در این عرصه نیفتاد؟ میماند مســئولیت ایشــان در ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مکمل مسئولیت پلیس در برخورد قاطع با قاچاق اســت. حال پرسش این است؛ شهردار تهران که برای ســومینبار بخــت و اقبال خود را برای رسیدن به کرسی ریاستجمهوری در بوته آزمایش قرار داده و همت عالی را در بخش قاچاق کالا متمرکز کرده است، چطور در مقطع مسئولیتداشتن، با وجود همه ابزارها از سختافزاری تا نرمافزاری و انرژی جوانی که با رؤیای رســیدن به ریاســتجمهوری دوچندان شده بود، کوشــش و کنشــی به قاعده انجام نداد تا امروزه بتواند به آن استناد کند؟ بگوید من در دوران فرماندهی پلیس و ریاســت زیرمجموعه قاچــاق کالا و ارز، آمار قاچــاق را از فلان عدد به بهمان عدد رســاندم و اگر با اختیار بیشتر به کاخ پاستور نقل مکان کنم، عدد فعلی را مثلا به عدد متعارف دو میلیارد میرســانم؛ این هم ســند که در دوره قبل انجام دادم! هیچکس به اندازه آقای قالیباف از اثرات شوم قاچاق کالا باخبر نیست. او شهردار شهری است که بیشترین دستفروش را در کل کشور دارد و تقریبا بیشتر اجناس دستفروشان قاچاق اســت. نگارنده از آن دســت افرادی نیست که بگوید دستفروشــی بــدون اذن و اجازه عوامل شــهرداری امکانپذیر نیســت؛ اما از آن گروه هستم که میدانم و با قاطعیت اعلام میکنم پلیس و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا میدانند و میتوانند ریشه این بینظمی و ظلم به تولید داخلی و تعطیلی کارگاههای تولیدی را بخشــکانند و فرماندهی این دو نهاد مدتها در اختیار آقای قالیباف بــود. این مانند آزادی دستفروشــان و جولان آنها در دو ماه اخیر در خیابانهای تهران است. قبل از این نیروهای ســد معبــر برخوردهای آنچنانی و البتــه مقطعی انجــام میدادند؛ اما لابد مشــاوران قالیباف گفتهاند بگــذار تا روز رأیگیری، تهران به امان خدا رها باشــد! بعــد از آن روز میتوان با یک حرکت، دستفروشی را هم از تهران جمع کرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.