دعوت از 20 بازیکن به تیم ملی

Shargh - - ورزش -

اســامی بازیکنان دعوت شــده بــه اردوی تیم ملی فوتبال در کشــور اتریــش و همچنین دیدار تدارکاتــی مقابــل مونتهنگرو از طــرف کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی، اعلام شد. تیم ایران در چارچــوب رقابتهای مقدماتــی جام جهانی روز 22 خرداد در تهران میزبان ازبکســتان است. تیــم ملی پیش از این بازی، یــک اردو در اتریش برگزار میکند و در یک بازی دوســتانه به مصاف مونته نگرو میرود. اسامی 20 بازیکن دعوتشده به اردوی تیم ملی فوتبال به شــرح زیر است:

محمدرضا اخباری، رشید مظاهری،

دروازه بانان:

حامد لک

مدافعــان:

رامیــن رضاییــان، محمدحســین کنعانــیزادگان، پژمــان منتظــری، مرتضــی پورعلی گنجــی، میلاد محمــدی، عزت الله پورقاز، وحید محمدزاده، سعید آقایی.

مهدی ترابی، ســعید عزت اللهی، علی کریمی، احسان حاجصفی، اشکان دژاگه، احسان پهلوان.

هافبک ها: مهاجمان:

ساســان انصاری، کریــم انصاریفرد، سردار آزمون

ملیپوشــان تیمهــای اســتقلال تهــران، پرســپولیس و استقلال خوزستان که اوایل خرداد در مرحلــه حذفی لیــگ قهرمانان آســیا باید به میدان برونــد، در این فهرســت حضــور ندارند. پرســپولیس، اســتقلال و اســتقلال خوزســتان به مرحلــه حذفی لیــگ قهرمانان آســیا صعود کرده انــد. ضمن اینکــه کی روش به چنــد لژیونر اروپایــی هــم اســتراحت داده اســت. دعوت از بازیکنی مانند کنعانی زادگان که ماه هاســت بازی نکرده، از نکات عجیب این فهرست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.