شکایت الوحده از پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

باشــگاه الوحده امارات اعلام کرد از پرســپولیس به خاطر رعایتنکردن شــرایط میزبانی شکایت کرده اســت. به گزارش ایســنا، باشــگاه الوحده امارات از میزبانی تیم فوتبال پرســپولیس راضی نیست و اعلام کرد به کنفدراســیون فوتبال آسیا شکایت کرده است. عبدالباســط محمد، مدیر این باشــگاه اماراتی، گفت: «کاروان ما چه قبل و چه بعد از بازی زیر فشار بود. به طرف نیمکت ما سنگ و بطری آب پرتاب کردند. بازی در شــرایطی غیرعادی برگزار شــد. هواپیما به خاطر مشــکل فنی دیر به تهران رسید و در فرودگاه هم زیاد معطل شــدیم و اصلا فرصت استراحت نداشتیم. به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کردهایم. اگر شرایط این طوری نمیشد، میتوانستیم نتیجه بهتری کسب کنیم». پرسپولیس این بازی را 4 بر 2 برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.