برای برجام شرمنده تاريخ نخواهیم بود

Shargh - - سیاست -

ایرنا:

رئیسجمهوری روز گذشــته در دیدار با 170 نفر از نمایندگان حامی دولت در مجلس شــورای اسلامی، با بیــان اینکه مردم در ســالهای 90 و 91 بهواســطه شــرایط موجود حالت یأس داشــته و نسبت به آینده و شرایط کشــور دچار ابهام بودند، گفت: «اوضاع داخلی و خارجی کشــور در شــرایط خاصی بود بهگونهای که در داخل، دولت وقت بدهی عظیمی به بانکها، بانک مرکزی، پیمانکاران و بخش خصوصی داشت و شرایط تورم و رکود در کشــور در حالــت کمنظیری قرار گرفته بود. تورم 45 درصدی، رکود و رشــد حدود منفی هفت و روابط نامناســب بــا دنیا موجــب بهوجودآمدن این شرایط شده بود».

حجتالاســلام حســن روحانی افزود: «در ماههای اولیــه تشــکیل دولت نســبت بــه رفع مشــکلات در بخشهــای مختلــف از جملــه هســتهای، اقتصاد، کشاورزی و نفت و گاز، جلسات متعددی برگزار کردیم که ببینیم آیا میشــود این مشکلات را حل کرد و با هر تیم سیاســی و اقتصادیای که ســخن میگفتیم، نظر همه آنها نســبت به بهبود شــرایط و رفع مشکلات از جمله رفــع تحریمهــا، برطرفکــردن قطعنامههای فصل 7، فعال نگهداشتن سانتریفیوژها و بهبود شرایط کشاورزی و فروش نفت منفی بود».

او ادامــه داد: «فردی معروف کــه تندترین نظرات را نســبت به مســئله هســتهای دارد، در جلسهای به من گفت شــما که وعده میدهید میخواهید مســئله هستهای را حل کنید، باید بدانید که یک عدد سانتریفیوژ هم نمیتوانید نگه دارید».

رئیسجمهــوری با بیــان اینکه دولــت یازدهم در زمینــه رفع مشــکلات، کار بزرگی را به انجام رســاند، افزود: «اختلافنظرهای زیادی وجود داشت، معتقدیم کــه باید نظرات مختلف را شــنید، اما یــک اقلیتی که قدرتمند و توانمند بودند و امکانات در اختیار داشــتند، تلاش بسیاری برای اخلال در روند برنامهها کردند».

روحانــی عنوان کرد: «ما توافقی میخواســتیم که مــورد تأیید مجلس بــوده و مطابق بــا چارچوبهای تعیینشــده مقام معظم رهبری باشــد و در آن ضمن رعایت حقوق مــردم، بتوانیم با شــش قدرت جهانی مذاکــره کنیم که با یاری خداونــد، هدایتهای رهبری و حضور و حمایت مردم توانســتیم به آن دست یافته و از مشــکلات عبور کنیم. البته نمیگوییم برجام بدون ایراد اســت، اما این بهترینی بود که امکانپذیر شد و در تاریخ برای چیزی که به دســت آوردیم هرگز شــرمنده نخواهیم بــود و دنیا هم نخواهد گفت که ایران در این راستا اشتباه کرده است».

افزايش يارانه، ايران را ونزوئلا خواهد کرد

او با اشــاره به اینکه وعدههای نادرست به مردم مانند اینکه یارانه را چندبرابر خواهیم کرد، میتواند آثــار نامطلوبــی را بههمراه داشــته باشــد، گفت: «افزایــش یارانه در ظاهر کاری غیرممکن نیســت و میشود آن را انجام داد بهگونهای که با دریافت پول از بانــک مرکزی این کار امکانپذیــر خواهد بود، اما نتیجه آن بهوجودآمدن تورم بالا و ایجاد شــرایطی مانند شــرایط ونزوئلا در ایران خواهد بود. هر کاری شــدنی اســت، اما باید نتیجه آن را در کشور در نظر داشته باشیم».

رئیسجمهوری، افزود: «در ابتدای دولت یازدهم یکی از اعضای دولت قصد داشت تا از بانک مرکزی هشــت هزار میلیارد تومان بگیرد، اما من بهشدت با آن مخالفــت کردم. در دولت اعــلام کردم تا زمانی که من رئیسجمهور هســتم اجازه نمیدهم کسی از بانــک مرکــزی پول دریافــت کند، چراکــه این را میدانستم که برداشت پول از بانک مرکزی بهمنزله ایجاد تورم در اقتصاد کشور خواهد بود».

او بــا اشــاره به اینکــه مقام معظــم رهبری در جلســهای به بنــده اعــلام کردند که خواســته من از دولــت، ایجــاد تورم تکرقمی در کشــور اســت، گفت: «ما در این راســتا جلسات بســیار متعددی با کارشناسان و صاحبنظران برگزار کردیم و نظر اکثر آنها این بود که رســیدن به تورم تکرقمی در ســال 96، شــاید امکانپذیر باشــد، اما دیدیم که با تلاش دولت در سال 95، تورم تکرقمی شد».

رئیسجمهــوری بــا انتقاد از اینکه صداوســیما هنــوز همه توان خود را بــرای بهصحنهآمدن مردم به کار نگرفته درحالیکه این خواســته رهبری بوده و ایشــان به مســئولان نیز تأکید میکنند که مردم را برای حضور در انتخابات تشــویق کنند، گفت: «همه باید دســت به دســت هم بدهیم تا بتوانیم حضور حداکثری و پرشور مردم را در پای صندوقها، داشته باشیم».

اعلام حمايت بيش از ۱۶۰ نماينده مجلس از حسن روحانی

بر همین اســاس روز گذشته بیش از 160 نماینده مجلس شــورای اســلامی در بیانیــهای تحلیلی از حســن روحانی اعــلام حمایت کردنــد. محمدرضا تابش، نایبرئیس فراکســیون امید مجلس شورای اســلامی، با اعلام این خبر به ایســنا، گفت: «امضای 160 نماینده برای حمایت از رئیسجمهور در حالی اســت کــه حداقل 120 نفــر از نماینــدگان مجلس عضو هیئت نظارت بر انتخابات شــوراها و بازرســی انتخابــات هســتند و هفته آینده نیز زمان سرکشــی نماینــدگان به حوزههای انتخابیه اســت و میانگین حضور نمایندگان در جلســه علنی امــروز 200 نفر بود». او گفت: «بیانیه تحلیلی نمایندگان در حمایت از حسن روحانی بهزودی منتشر خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.