هركس بخواهد امنيت انتخابات را برهم بزند قطعا سيلی ميخورد

Shargh - - سیاست -

مقام معظم رهبــری افزودند: «توصیــه دوم آن اســت که باید در اظهــارات و برنامههــای نامزدها، موضوع «اســتقلال ملی و عظمت و سربلندی ملت ایران»، خودنمایی کند و برجسته باشد».

حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: «ملت ایران یک ملت انقلابی و ســرافراز است و نباید این ملت را در مقابل قدرتهای بزرگ به تســلیم واداشت و آن را تضعیف و سرشکســته کرد؛ زیرا ملت ایران به اقتدار، زنده است و اگر این اقتدار نبود، دشمن همچون برخی کشــورهای وابســته و مزدور منطقه، بر کشور مسلط میشد». ایشــان گفتند: «آقایان نامزدها باید صراحتا نشان دهند که در مقابل زیادهخواهی آمریکا و خباثت صهیونیستها ایستادهاند». توصیه سوم مقام معظم رهبری بــه کاندیداهای انتخابات ریاســتجمهوری «حفــظ امنیت ملی و آرامش کشــور» بود. حضرت آیتالله خامنــهای گفتند: «آقایــان کاندیداها مراقب باشــند «گســلهای اعتقادی، جغرافیایــی، زبانی و قومــی» را در کشــور تحریک نکننــد». مقام معظم رهبری افزودند: «دشمن، سالهای متمادی به دنبال این هدف بوده است؛ اما مردم مؤمن کُرد، مردم غیور آذربایجان، مردم عرب خوزســتان و مردم بلوچستان و ترکمن بهعنوان صاحبان انقلاب با مشــت به دهان دشــمن کوبیدند و در مقابل او با قدرت ایســتادند». ایشــان با تأکید بر اینکه موضوع امنیت بســیار مهم اســت، افزودند: «کاندیداها مراقب باشــند به خاطر خطــای در تشــخیص، طراحی نیمهکاره دشــمن را تکمیل نکنند». مقام معظم رهبری مسئولان امنیت و آرامش کشور بهویژه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت کشور را به مراقبت و حفظ کامل امنیت توصیه مؤکد کردند و گفتند: «اگر کســی بخواهد در انتخابات برخلاف امنیت کشــور اقدامی انجــام دهد، قطعا با واکنش و سیلی سختی مواجه خواهد شد». حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه دشمنان در سال ۸۸ حماقت به خرج دادند و کشــور باعظمت ایران را با برخی کشورهای دستچندم که قبلا با چند ده میلیون دلار، در آنها آشوب و ناامنی ایجاد کرده بودند، اشتباه گرفتند، افزودند: «نتیجه آن حماقت، برخورد با دیوار مستحکم اراده و عزم ملی مردم بود».

ایشــان بار دیگر تأکید کردند: «امنیت برای کشور و مردم و به تبع آن برای من بســیار مهم است و باید در انتخابات، امنیت به طور کامل حفظ شود».

مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانشان، سپاهیان دانشجو در دانشگاه افسری امام حسین )ع( را به مغتنمشمردن فرصت ارزشمند تحصیل در این دانشــگاه توصیه و خاطرنشــان کردند: «این دانشگاه میتواند انسانهای مستعد را به نقطهای برساند که هر انســان بامعرفت و حکیم و عالمی به آن جایگاه غبطه بخورد»-. حضرت آیتالله خامنهای همچنین ماه شــعبان را ماه بارش رحمت الهــی خواندند و با سفارش به همه مردم بهویژه جوانان برای استفاده از برکات این ماه بهویژه اعمال شبِ نیمهشعبان، گفتند: «ماه شــعبان سراســر الطاف الهی و شادی است اما متأسفانه امســال با حادثه معدن در استان گلستان و حادثه شهادت مرزبانان در استان سیستانوبلوچستان، مواجه شــدیم ولی به هرحال این ماه، ماه دلباختگی به اهلبیت علیهمالســلام اســت». ایشــان توســل به امام زمان)ع( را وســیلهای برای اظهــار ارادت و عبودیت در پیشــگاه خداوند متعال دانســتند و تأکید کردنــد: «معتقدین بــه ظهور، هیــچگاه دچار یأس و ناامیــدی نمیشــوند و میدانند که بعــد از ظلمت، قطعا خورشــید طلوع خواهد کرد و این وعده قطعی پروردگار است». مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه ما مأمور به انتظار هستیم، خاطرنشان کردند: «انتظار به معنای بیصبریکردن نیست بلکه انتظار به معنای «آمادهباش دائمی» اســت و منتظر بایــد بهگونهای عمل و خود را اصلاح کند که دل آن بزرگوار را شــاد کند». حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: «قدرت و دلها متعلق به خداوند متعال است و ملت ایران با اتکا به لطف الهی مسیر خود را با قدرت طی خواهد کرد و در این مسیر، جوانان نقش برجستهای دارند».

در این مراسم، ســردار سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه، در سخنانی با اشاره به پیروزیهای پیدرپی جبهه انقلاب اســلامی در مقابل نظام سلطه، راهبرد کنونی دشمن علیه ملت را «فشار اقتصادی» دانست و گفــت: «امــروز مردم ما خرســندند که شــهرهای موشکی پشتوانه و ضامن امنیت شهرکهای صنعتی در کشــور اســت». فرمانده ســپاه افزود: «سپاه خود را موظــف میدانــد پناهگاه و تکیــهگاه محرومان و مستضعفان باشد و معتقدیم زدودن فقر و محرومیت از جامعه، همچون نشــانهگرفتن حیفا و تلآویو، یک هدف اصلی و اساســی است». سردار دریادار پاسدار مرتضی صفاری، فرمانده دانشگاه امامحسین)ع(، نیز گزارشــی از اقدامات و برنامههــای علمی، فرهنگی، آموزشی و تقویت توان رزمی این دانشگاه بیان کرد.

در این مراســم تعدادی از فرماندهــان، مدیران و پژوهشگران نمونه دانشــگاه امامحسین)ع( هدایای خود را از دست فرمانده معظم کل قوا دریافت کردند و دو نماینده دانشــجویان دانشگاه امامحسین)ع( نیز مفتخر به دریافت درجه و سردوشی شدند.

اجرای طرح «خرمشهرها در پیش است» و اجرای میثاق پاسداری با حضور فرزندان شهدای مدافع حرم، از جمله برنامههای مراســم دیروز میثاق پاســداری دانشجویان دانشگاه افسری امامحسین)ع( بود.

همچنین در این مراسم، یگانهای حاضر در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.