محرز است كه وزير آموزش و پرورش عضو هيچ شركت خصوصي نيست

Shargh - - سیاست -

تهمتزنندگان را به خدا واگذار میکنم

وزیــر آموزشوپــرورش نیز روز گذشــته در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این اقدامــات برای بهرهبرداری انتخاباتی اســت، گفت: «در این رابطه تهمتهایی را که به من و خانوادهام زده شــد بــه خداوند واگذار میکنم .»

به گزارش ایرنا، فخرالدین دانشآشتیانی در پاســخ به اینکه چگونه است یک خبرگزاری از محتــوای پرونده مطلع میشــود؟ عنوان کرد: «این مواردی اســت که به جــای اینکه بروند و موضوعات بزرگتر را بررسی کنند یک موضوع خانوادگی کوچک را که تبرئه شــده زیر ذرهبین قرار میدهند کــه هیچ مورد خلافی نداشــته است .»

با ترخيصکار گمرك قرارداد رسمی داريم

او درباره ادعای دوشغلهبودنش گفت: «این موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اســلامی بررســی شــد و توضیح دادم پس از انتخابشدن به عنوان وزیر از مسئولیت شرکت استعفا دادم و دوشــغله نیستم. روزی که وزیر شــدم، تغییراتی در اسناد شــرکت مزبور دادم، ولــی زمان طول کشــید و مراحــل عقب افتاد. در اسفند سال گذشــته جلسه مجمع عمومی برگزار شــد و از شرکت خارج شدم؛ اسناد آن را نیز ارائه کردم و مشــخص شد که عضو شرکت نبودم».

دانشآشــتیانی درباره دلایــل دامنزدن به حاشــیهها نیز افزود: «واقعیت این است که در زمان انتخابات، تهمتهایــی به دخترم عنوان کردند که با کارت بازرگانی یک روســتایی اقدام بــه واردات محصول کرده اســت، وقتی از وی پرسیدم، دخترم گفت اصلا ما طرف هیچ فردی نبودیم و کارتی دریافت نکردیم».

او گفــت: «دخترم گفت با یــک ترخیصکار گمرک قرارداد رســمی داریم و در حکم برائتی که صادر شــده آمده اســت برای ایــن واردات مالیات، گمرکی و ارزش افزوده پرداخت شــده است، ولی بااینحال که از سوی مراجع قضائي حکم برائت داده شــده، هنوز برخی ســایتها موضوع قاچاق را مطرح میکنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.