اسنپ؟ تپسی؟ کارپینو؟

Shargh - - سیاست -

وحید شامخی،مشــاور مدیریت استراتژیک:

مدتی اســت که اســنپ و تپســی جابهجاییمان در خیابانهــای شــهر را متفــاوت کردهاند، امــا ایده ایــن تغییــر در روش جابهجایی، از ســال 2009 با شکلگیری شــرکت اوبر اجرا شــد. درحالحاضر اوبر ادعا میکند که در بیش از 81 کشــور دنیا و در 580 شهر مختلف فعالیت میکند. سه سال بعد از شکلگیری اوبر در آمریکا، شرکتی به نام دیدی در چین پایهگذاری شد که دقیقا همان کار اوبر را انجام میداد. اوبر تصمیم گرفت به بازار جذاب چین وارد شود. چرا؟ چون نزدیک به یکپنجم جمعیت زمین در چین زندگی میکنند، اما نتیجه این شد که حدود 9 ماه پیش )آگوســت 2016( شــرکت دیدی واحد چیــن اوبر را خریــد! دیــدی درحالحاضر در بیش از 400 شــهر کشــور چین فعالیــت میکند و بیش از 400میلیــون نفــر در چین از خدماتش اســتفاده میکننــد. اوبر مکان جذابــی را در نظر گرفته بود و همــان روندی را برای ورود به بــازار چین طی کرد که اولینبار در شــهرهای دیگر دنیا وارد شــده بود. پس مشــکل کجا بود؟ استاد دانشگاه تورنتو کانادا، راجر مارتین معتقد اســت مشــکل این بود که در شهرهای دیگر مزیت اولبودن را داشت، اما در چین اول نبود؛ همانگونه تلاش کرد به چین وارد شــود که در کشــورها و شــهرهای دیگر بهعنوان شرکت اول وارد شــده بــود. آقای مارتین معتقد اســت تصمیمگیری در مــورد زمین بازی و چگونگی بازی بایــد همزمان اتفــاق بیفتد. اگر تنها بــه اینکه کجا وارد شــویم بدون اینکه همزمان نحوه ورودمان را برای آن موقعیت خاص تعیین کرده باشــیم اقدام کنیم، ممکن است با مسئلهای شبیه داستان شرکت اوبــر و دیــدی چینیها مواجه شــویم. ظرافت این مســئله در ایجــاد یک ترکیب مؤثــر و کارا از کجا و چگونگی اســت. مثال دیگری از این داستان، خرید بخش تلفن همراه نوکیا از ســوی مایکروسافت بود که با شکســت مواجه شــد. حال بیش از دو ســال اســت که اسنپ کارش را شــروع کرده و پس از آن نیز تپســی و امروز شــرکت جدیدی به نام کارپینو )که تمرکزش روی همکاری با تاکســیهای فعلی شــهر است( پای به این عرصه گذاشته است. وقتی اســنپ وارد زمین بازی تاکســیها و آژانسها شد، چگونگیِ بازی جدیدی را نسبت به آنها شروع کرد و موفق شــد، اما اگر امروز کارپینو عزم خود را جزم کرده اســت تا رقیب جدی اسنپ و تپسی باشد، باید به دقت ترکیب کجــا و چگونه را در نظر آورد تا به سرنوشت واحد چین شرکت اوبر دچار نشود. بیش از 15 شــرکت حملونقل بهاصطلاح شــبکهای در دنیا فعال هستند که هر یک ترکیب کجا و چگونگی خود را به دقت انتخاب کردهاند؛ برای مثال شرکت کبــی فای در آمریکای جنوبی، اســپانیا و پرتغال، شــرکت اُلَ در هندوســتان، شــرکت کرییم در خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی به ارائه چنیــن خدماتی میپردازند و هرکــدام بهنوبه خود تلاش میکنند نوآوریها و تمایزهایی داشته باشند. حتی شرکت اوبر مدتی است بهغیر از ارائه خدمات تاکسی، به دلیوری غذا، کالا و ارائه خدمات ویژه به شرکتهای تجاری بزرگ و حتی اخیرا کار روی ارائه تاکســیهای بدونراننده )که در این حوزه شــرکت تســلا و گوگل نیز جزء رقیبان جدی هســتند و زمین بازی جدیدی برای اوبر اســت( روی آورده اســت. نکته جالب در مورد این شــرکتها تلاششان برای فعالیتهــای برونمرزی )فعالیت در کشــورهای خارج از کشــور پایهگذار آن شــرکت( است. ما هم در ایــران میتوانیــم بیش از دو شــرکت در حوزه حملونقل مدرن داشته باشیم، اما باید ترکیب کجا و چگونگیشان را با دقت بیشتری انتخاب کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.