اختراع رودخانه پرتابل در شهرداری

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

امروز که پنجشــنبه باشــد، مــا میخواهیم بلند بشویم و ســفرهای اســتانی کنیم و برویم نمایشگاه کتاب. از ما سؤال کردند چرا نمایشگاه کتاب را بردهاند آنجا، لب جاده؟

بــه نظر مــا خیلی هــم خــوب اســت و در آن نشانههایی است. ببینید شما برای رسیدن به نمایشگاه کتاب عملا باید جاده کهریزک را بروید که خب معلوم است کهریزک کجاســت. بله. کهریزک یک آسایشگاه سالمندان است.

همچنین اگر شــما دوتا گاز بیشتر بدهید، میرسید به بهشتزهرا؛ یعنی کسی که وارد کار کتاب و نوشتن و خواندن بشود باید بداند آخرش به کجا میرسد.

این از این، اما به ما گفتند حالا که نمایشگاه کتاب میروی حتما با مایــو بیا. گفتیم چرا؟ گفتند چند روز پیش که باران آمد، کل نمایشگاه را آب برد.

مخالفان آقای قالیباف هم این موضوع را دســت گرفتند و گفتند او ناکارآمد است. ما شدیدا این موضوع را تکذیب میکنیم. شما اگر به کارنامه مدیریتی آقای قالیباف نگاه کنید میبینید کاملا اصول و برنامه دارد؛ مثلا مترو را چندبار بر اثر باران آب برداشت و مسافران بهجای متروســواری شــروع کردند به شــناکردن. یا همیــن خیابانهای تهــران یک بــاران بزند نصفش تبدیل میشــود به رودخانه و مردم شروع میکنند به پاروزدن. وقتی اینها را آدم میگذارد کنار هم میبیند که الکی و یلخی نبوده و کاملا یه نگاه کلان مدیریتی وجود دارد.

بههمیندلیل هم هست که الان شهروندان تهرانی همیشــه مجهز به مایو هستند و مایوسرخود میآیند بیــرون. حتــی میگویند شــهرداری بــا کمپانیهای ماشینســازی صحبــت کرده تــا جای ایربــگ، روی ماشینها قایق نجات نصب کنند.

درواقع مدیریت شهرداری طوری بوده که ممکن اســت کوهها و خیابانها و پیادهروها و رودخانهها و آســمان تهران از بین رفته باشد، اما خوشبختانه ایده «رودخانــه پرتابــل» کاملا جواب داده و شــهروندان در طول ســال چندبار با رودخانه پرتابل که در وســط خیابان، مترو و نمایشگاه پهن میشود تا مردم حالش را ببرند و الکی تا شمال نروند، مواجه ميشوند. حالا شما مشکلی دارید ایران بشود شمال؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.