آلزایمر با نوشابه

Shargh - - سیاست -

مهر:

در دو مطالعه جدید مشــخص شــده است ماده شیرین مصنوعی مورداســتفاده در نوشابههای گازدار موجب افزایش ریسک زوال عقل و سکته میشود. در اولین مطالعه، محققان دانشــگاه بوستون، اسکن مغز و تستهای شناختی حدود چهار هزار فرد را که بیش از دو نوشــابه قندی مثل آبمیوه در روز یا ســه نوشابه گازدار در هفته مینوشــیدند، تحلیل و بررسی کردند. آنها دریافتند مصرفکنندگان این نوشــابههای شیرین دارای چندین عامل پرخطر ابتلا به مراحل اولیه بیماری آلزایمر نظیر پیــری زودهنگام مغــز، حجم کوچکتر مغز، حافظه دورهای ضعیــف و هیپوکامپ کوچکتر بودند. افرادی که حداقل یک وعده نوشــابه گازدار در روز میخوردند، دارای حجم مغزی کوچکتری بودند. در دومیــن مطالعه، محققان به بررســی این موضوع پرداختند که آیا مصرف نوشابه میتواند با زوال عقل یا سکته مرتبط باشد؟ محققان به بررسی دوهزارو 888 فرد 45 ســال بهبالای دچار سکته و هزارو 484 فرد 60 ســال به بالای دچار زوال عقل که در ســه بازه زمانی متفاوت در هفت سال نوشابه خورده بودند، پرداختند. محققان دریافتند شرکتکنندگانی که در روز یک وعده نوشابه میخوردند، سهبرابر بیشتر در معرض سکته یا زوال عقل قرار داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.