هرکس امنیت انتخابات را برهم بزند، قطعا سیلی خواهد خورد

Shargh - - سياست -

پایگاه اطلاعرســانی مقــام معظم رهبــری:

مراســم دانشآموختگی دانشــجویان افســری و تربیت پاسداری دانشــگاه امام حسین )ع( صبح دیروز با حضور حضرت آیــتالله خامنهای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.

مقام معظم رهبری در ابتدای ورود به میدان، با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس را گرامی داشتند و از خداونــد متعال، علوّ درجات آنان را مســئلت کردند. فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.

حضرت آیتالله خامنهای همچنین جانبازان سرافراز حاضر در میدان و چند نفر از فرزندان شهیدان مدافع حرم را مورد تفقد قرار دادند.

در این مراســم، حضرت آیتالله خامنهای با اشــاره به عوامل اقتدار کشــور و ملت ایران و علت مخالفت بدخواهان بــا این عوامل اقتدار، به تبیین «اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت» دشمنان نظام اسلامی پرداختنــد و با تأکید بــر اینکه امنیت و آرامش موجودِ کشــور در منطقه پرآشــوب، یکی از افتخارات جمهوری اســلامی اســت کــه مورد هدف قدرتهای استکباری نیز قرار دارد، کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری را به چند موضوع مهم از جمله «اعلام صریح و قاطعانه اینکه مســائل اقتصادی و معیشت مردم در اولویت آنهاست»، سفارش کردند و گفتند: «امنیت ملی و آرامش کشور بسیار مهم است و کاندیداهای محترم مراقب باشند بهخاطر خطای در تشخیص، گسلهای اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را تحریک نکنند و در مسیر طراحی ناتمام دشمن قرار نگیرند، زیرا اگر کسی بخواهد برخلاف امنیت کشور اقدام کند، قطعا با سیلی سختی مواجه خواهد شد».

مقــام معظم رهبری با تبریــک ایام ســالروز ولادت حضرت بقیهالله )عج(، به عوامل اقتدار کشــور اشــاره کردند و با تأکید بر اینکه دشــمنان همواره نســبت به عوامل اقتداربخش جمهوری اســلامی بغض و کینه دارند، افزودند: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از عوامل اقتدار کشور است که نشانه خشم و ناراحتی از آن، در تبلیغات بینالمللی و اظهارات سیاسیون استکبار کاملا آشکار است».

حضرت آیتالله خامنهای «علم و پیشــرفت علمی» را از دیگر عوامل اقتدار کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: «به همین علت است که آنها با اعزام مزدوران خود، دانشمندان هستهای ما را ترور کردند، چون نسبت به پیشرفت علمی ایران، غضب و کینه دارند».

ایشان با تأکید بر اینکه «اقتصاد قوی و مستقل» از جمله عوامل اقتدار است، گفتند: «علت تحریم ایران و اتخاذ تدابیر گوناگون برای ضربهزدن به اقتصاد کشور، همین موضوع است و ای کاش اقتصاددانان مؤمن کشور، تدابیــر مختلفِ بدخواهان را بهمنظور ضربــهزدن به اقتصاد، برای مردم کشور تشریح کنند».

مقــام معظم رهبری به «قدرت نظامی» بهعنوان یکی دیگر از عوامل اقتدار اشــاره و خاطرنشان کردند: «جنجالهای گســتردهای که در مورد توان موشــکی جمهوری اسلامی بهراه انداخته میشود، بهدلیل خشم و کینهای است که از این عامل اقتدار در دل دارند».

فرمانده کل قوا تأکید کردند: «ما موشک داریم و موشکهای ما بسیار دقیق اســت و اهداف موردنظر را از فاصله هزارانکیلومتری با دقت بالا، هدف قرار میدهد و این توانایی را با قدرت حفظ خواهیم کرد و با قدرت هم آن را افزایش خواهیم داد». ایشــان «عناصر نظامی فداکار» همچون شــهیدان صیاد شــیرازی و شوشــتری را از دیگر عوامل اقتدار دانستند و افزودند: «ایمان، حیا و اخلاق جوانان و همچنین روحیه جهاد و مقاومت در ملت، از دیگر عوامل اقتدار هستند و به همین علت است که به روحیه مقاومت و جهاد، تهمتِ «خشونت و تندروی» میزنند و متأسفانه برخی هم این ادبیات استعماری را در داخل تکرار میکنند».

مقام معظم رهبری «مجموعههای حافظ امنیت» از جمله «نیروهای مســلح» را از دیگر عوامل اقتدار برشــمردند و تأکید کردند: «بستر امنیت برای هر کشوری، لازمتر و مهمتر از هر چیزی است، زیرا اگر امنیت نباشد، پیشرفت علمی و اقتصادي هم وجود نخواهد داشت».

حضرت آیتالله خامنهای بعد از برشــمردن عوامــل اقتدار به تببین موضوع «دولتِ مقاومت» پرداختند و گفتند: «امروز جمهوری اســلامی ایران، دولتِ مقاومت است و دولتِ مقاومت یعنی تسلیم زورگویی نشدن و در موضع اقتدار، ایســتادن». ایشــان با تأکید بر اینکه دولت مقاومت با عنصر یا سازمان مقاومت در فلان کشور، قابل مقایسه نیست خاطرنشان کردند: «دولتِ مقاومت دارای سیاســت، اقتصاد، نیروهای مسلح، تحرک بینالمللی و منطقه نفوذ وسیع است».

مقــام معظم رهبری با تأکید بر اینکه دولتِ مقاومت همواره از طرف قدرتطلبــان و نوکران آنها هدف دشــمنی قــرار دارد، گفتنــد: «دولتِ مقاومت، نه اهل سلطهطلبی و دســتاندازی به کشورهاست و نه اهل قرارگرفتن در موضع دفاعی و انفعالی».

حضرت آیتالله خامنهای افزودند: «برخی تصور میکنند برای اینکه خود را از تهمتِ ســلطهطلبی و اقتدارطلبی بینالمللی و منطقهای، دور کنیم باید در لاک دفاعی فرو برویم درحالیکه چنین تفکری اشتباه است».

ایشان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، خاطرنشان کردند: «موضع دولت مقاومــت، «قدرت بازدارنــده» و «اقتدار بازدارندگی» اســت و جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته، مسیر «اقتدار بازدارنده» را با اتکا به همت و تلاش و ابتکار و استعدادهای خود ادامه خواهد داد».

مقام معظم رهبری هدف از سیاست «قدرت بازدارنده نظام اسلامی» را جلوگیــری از تصــور تعرض به ایــران از جانب زورگویــان بینالمللی دانستند و تأکید کردند: «دشمنان بدانند اگر به فکر تعرض به ایران بیفتند، با واکنش ســختی مواجه خواهند شــد زیرا همانطور که قبلا هم گفته شــده، دوران «بزن دررو» گذشته اســت و آنها ممکن است شروعکننده باشند؛ اما پایان کار دست آنها نخواهد بود».

حضرت آیتالله خامنهای ســپس به تبیین اهداف دشــمن در مقابله با جمهوری اســلامی پرداختند و افزودند: «دشمن، سه هدفِ کوتاهمدت، میانمــدت و بلندمدت را در دســتور کار خود قرار داده اســت که هدف کوتاهمدت آنها «برهمزدن امنیت کشور و ایجاد آشوب و فتنه» است».

ایشــان با تأکیــد بر اینکــه یکــی از افتخــارات جمهوری اســلامی بهوجودآوردن محیطی امن در منطقه پر از ناآرامی و دنیای پر از تشــنج کنونی اســت، گفتند: «این امنیت را ملت و مســئولان دلســوز به واسطه آگاهیها و هوشــیاریها و بهروزبودنها ایجــاد کردهاند». مقام معظم رهبری، موضوع «اقتصاد و معیشــت مردم» را هدف میانمدت دشمنان خواندند و خاطرنشــان کردنــد: «در طراحی بدخواهان، اقتصاد کشــور نباید حرکت کند، معیشــت مردم باید لَنگ بماند، کار و تولید رونق نگیرد و بــیکاری بهعنوان یک بلا باید عمومیت پیــدا کند تا در نهایت، مردم از جمهوری اسلامی ناامید شوند».

حضــرت آیــتالله خامنهای تنهــا راه مقابله با این هدفِ دشــمن را «اجرای شعار سال» و «عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی» و «رونق تولید ملی و ایجاد اشــتغال» دانستند و تأکید کردند: «اگر این مسیر دنبال شود، قطعا دشمن به هدف خود نخواهد رسید».

ایشان هدف بلندمدت دشمنان را «ازبینبردن اصل نظام» بیان کردند و با اشاره به اینکه این موضوع برخلاف سالهای اول انقلاب، دیگر صراحتا اعلام نمیشــود، خاطرنشان کردند: «اکنون مقابله با اصل نظام از طریق «تغییر رفتار» در دستور کار آنها قرار گرفته است و تغییر رفتار هم یعنی با راه اســلام و انقلاب و خط امام بهتدریج زاویه ایجاد شود و در نهایت، در مسیر مقابلِ انقلاب حرکت شود».

مقام معظم رهبری ســپس به موضوع «انتخابات ۲٩ اردیبهشــت» اشاره کردند و گفتند: «انتخابات یکی از زمینههایی است که هم میتواند مایه اعتلا و آبروی کشور شود و هم میتواند مایه ضعف و سستی و ایجاد مشکلات شود».

حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: «اگر مردم در انتخابات حضور یابند و این حضور همراه با «نظم و اخلاق و رعایت حدود اسلامی و قانون» باشــد، قطعا انتخابات مایه آبرو و عزت نظام جمهوری اســلامی خواهد شــد؛ اما اگر در انتخابات، قانونشــکنی و بداخلاقی شود و با حرفهای خود، دشمن را امیدوار کنیم، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد».

ایشــان با تأکید بر اینکه نظام اســلامی در برگــزاری انتخابات، تازهکار نیســت و در 3۸ سال گذشــته انتخاباتهای متعددی را برگزار کرده و با محیطهای فکری و وسوســهها آشنا اســت، گفتند: «من چند توصیه به آقایان محترم نامزدها دارم؛ نخست آنکه قاطعانه در برنامهها و اظهارات خود بگویند مســائل اقتصادی و معیشت مردم اولویت آنها است و برای حل مشکلات اقتصادی تلاش خواهند کرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.