مناظره؛ چه بود ؟ چه بايد باشد؟

Shargh - - سیاست -

فردا آخرین مناظره انتخابات ریاستجمهوری از تلویزیون پخش میشود. دو مناظره قبل با انتقادهای فراوانی از سوی مردم و برخی از مسئولان همراه بود. صداوسیما اما به این انتقادها پاسخی نداد و با این بهانه که وظیفهاش حفظ بیطرفی اســت، عملا به حاشــیههای مناظرات دامن زد. در کافهنظر امروز، از چهرههای مختلف پرسیدهایم که فکر میکنند در مناظرهها چه نکاتی دیده نشده و چه نکتههایی باید در مناظره آخر، مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.