بیایقاد ل یبماحفضر »

2 وزير روحاني: حاضريم اموالمان را به نامش کنيم

Shargh - - صفحه اول -

«هرچــه مــن و خانــوادهام داریــم، بــه اســم آقای قاليبــاف میزنيم و ایشــان هرچه دارند به اســم من بزند»؛ «بيــژن زنگنه» وزیــر نفت، شــهردار تهران را به ایــن چالش دعوت کرده اســت. در یــک ویدئوي ‪80 ،70‬ ثانيهای از «زنگنه» پرسيده میشود که «اخيرا آقای قاليبــاف اظهارنظری کردهاند کــه وزرای آقای روحانی سادهزیست نيســتند و کاسباند؛ شما کاسب هستيد؟».وزیر نفت در پاسخ به این سؤال گفت: «من نزدیک به 25 ســال است که وزیر هستم و از این مدت حدود 12 سال وزیر نفت بودهام؛ یعنی در وزارتخانهای کار میکنم که پردرآمدترین وزارتخانه کشــور اســت و بيشــترین گــردش مالــی را دارد و اگــر قرار باشــد من کاسب باشــم، باید الان بيشترین درآمد و اموال را داشته باشم». او افزود: «پيشنهاد من به آقای قاليباف این اســت که اموالمان را با هم تاخــت بزنيم! یعنی هرچه من و خانواده داریم، به اسم آقای قاليباف بزنيم و هرچه آقای قاليباف و خانوادهشــان دارند، به اســم منبکنند. ادامهدرصفحه2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.