باغ ایرانی، زیباییها و زشــتیها در یک نگاه:

Shargh - - سياست -

با فرارســیدن فصل بهار، چتر ســبز بر سر درختان و غنچههای زیبا بر شاخه نورسته، طبیعت را جلوهای تازه میبخشــد و ذوق طبیعتدوســتانه مسئولان محترم بــاغ ایرانــی در تبدیل این محوطــه زیبا به لالهزاری رنگارنگ، جلــوه آن را صدچندان میکند و روح طالــب زیبایی دوســتداران طبیعت را بر آن میدارد تا در مجالس هرچند کوتاه به بازدید از این باغ دلگشــا بپردازند تا هم لالههــای رنگارنگ باغ، نوازشگر چشمان زیباییپسندشان باشد و نیز دقایقی به دور از هیاهوی زندگی، آرامشی تازه بیابند.

روی دیگر ســکه، اما در همین گشتوگذارها رخ نمون میکند و آســایش و زیبایی باغ را به چهرهای زشت و ناخوشایند برای اهالی محل تبدیل میکند؛ از ترافیــک دائمــی در کوچههــای منتهــی به باغ )کوچه یازدهــم و قوامپور( تــا بوقزدنهای مکرر رانندگان ناشکیبا، از ســروصدای بیش از حد انتظار تا دعواهای مکرر و ردوبدلشــدن حرفهای رکیک و کلمات زشــت و بعضا کتککاری بر سر موضوعي کوچک، از شــلوغی و بســاطکردن دستفروشان تا تردد غیرمجــاز )نادیدهگرفتن تابلوهــای راهنمایی و رانندگی( از ســوی راننــدگان خاطی، از گیرافتادن اتوبوسهایی که دانشآموزان را برای بازدید از باغ میآورند، در انتهای کوچــه یازدهم تا عدم توانایی در خــروج اتومبیل شــخصی از پارکینــگ منزل، از گذاشــتن گلدانهای بزرگ مقابــل ورودی باغ )که جــز تنگکردن معبر و افزایش ترافیک فایده دیگری ندارد( و ریختن زباله و... چهرهای زشت و نامناسب را برای اهالی رقم زده است. حال سؤال از مسئولان محترم شهرداری این اســت: آیا هنگام ساخت این باغ زیبا، فکر تردد این حجم زیاد خودرو و اســتقبال شــهروندان را کــرده بودنــد؟ آیا کوچههــای ٩ و ششمتری منتهی به باغ گنجایش این همه تردد و پــارک خودرو را دارد؟ آیا مگر نه اینکه بنا بود راهی برای ورود از اتوبان شــهید چمــران )پل مدیریت( به این باغ باز شــود، تا موجب سلب آسایش اهلی نشــود؟ آیا افراد ســالخورده، بیمار و ناتوان در این محدوده نیاز به آرامش ندارند؟ اینها و دهها مشکل دیگر، بارها با سامانه ۱37 شهرداری و نیز شهرداری منطقه 3 در میان گذاشته شده ولی دریغ از پاسخی درخور و اقدام کافی.

امید است در آینده نزدیک با بذل عنایت مسئولان شهری شاهد رفع مشکلات این محدوده باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.