بوروکراسیها دبیکمی ت دو درسسیوتنووپساعهیلتف ال نکاتروونیرک:ی را بسته است

Shargh - - آيتي -

المیرا بابایی: این روزها اســتارتآپهای فناوری موفق تبدیل به موتور رشــد اقتصاد اطلاعاتی و اقتصاد اینترنتی شــدهاند، بهطوریکه توسعه اخیر شرکتهای دانشبنیان در سراسر جهان، نتایج چشمگیری در آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت. در بخش دولتی کشورهای پیشرفته، بیش از ۳۰ سال است که توســعه مراکز رشد کسبوکارها بهعنوان سیاست و راهکاری پرطرفدار برای پرورش کارآفرینی و توسعه پایدار از طریق ایجاد شغل مطرح شدهاند و فعالیت این مراکز در رشد اقتصادی مانند کاتالیزور عمل میکند. همزمان، ســرمایهگذاران نیز حمایت از اســتارتآپها را راهی جدید برای افزایش احتمال بازگشــت سرمایه میدانند که همین امر اشتیاق سرمایهگذاران را به ســرمایهگذاری در این حوزهها افزایش داده اســت. در اقتصاد ایران نیز جرقههای خوبی در زمینههای اقتصاد اینترنتی زده شده و مسئولان دولتی و بخش خصوصی در کنار یکدیگر در حال عبور از اقتصاد سنتی هستند. دراینباره با رضا باقریاصل، معاون دولت الکترونیک ســازمان فنــاوری اطلاعات ایران و دبیر کمیســیون توسعه دولت الکترونیک، به گفتوگو میپردازیم:

استارتآپها در ایجاد اشــتغال تا چه حد نقشآفرین بودهاند و با توجه به وضعیت اقتصــادی جامعه چگونه میتوان از ظرفیت این شرکتها بهره برد؟

اقتصاد ایران از ســه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تشکیل شده و نگرش ما به منظور رســیدن به توســعه اقتصادی به ســمت توسعه بخش خدمات بوده اســت؛ چراکه تجربه نشــان داده بخش خدمات از نظر اشتغال و ارزش افزودهای که ایجاد میکند، کمک بیشتری به توسعه اقتصاد میکند، بنابراین با توجه به مسیری که کشورهای توسعهیافته در استفاده 90درصدی از بخش خدمات پیمودهاند، ما نیز با بهرهگیری حدود 50 درصد از اقتصاد کشــور در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشتهایم که در ســالهای پیش با افزایش رقم 10 الی 20 درصدي در بخش خدمات به رشــد قابلتوجهی در این بخش دست یافتیم. از طرف دیگر در بخش خدمات لازم اســت با استفاده از تکنولوژی و شرکتهای دانشبنیان هر نوع فعالیتی را در جهت ارتقای بهرهوری و ایجاد سرویسهای جدید به پیش ببریم بهطوریکه شــرکتهای دانشبنیان، بهویژه در حوزه فناوری در جهت ارتقای شــاخصهای خدمات و توسعه اقتصادی میتوانند به ایفای نقش بپردازند.

قوانین سخت و قدیمی یکی از مشکلاتی است که کارآفرینان را با مشکل مواجه کرده است. دراین زمینه دولت چه اقداماتی انجام داده است؟

در سالهای گذشــته شاخصهای فضای کســبوکار از رقم 152 به میزان 124 رسید که این امر نشان از بهبود وضعیت کسبوکارهای نوپا در این سالها دارد و بدیهی است با گذشت زمان و نیازسنجیهای مختلف از کســبوکارهای جدید فضای کاری و مشکلات پیشروی این شرکتها نیز مرتفع خواهد شــد. از زمان شروع یک ایده تا رسیدن محصول به بازار چندین ســال طول میکشــد که این مدت سپریشــده در حوزه فناوری اطلاعــات به ضرر کارآفرینان تمام خواهد شــد؛ چراکه عمر مفید برخی طرحها چند ماه اســت و این فضای سنگین بوروکراسیهای اداری برای طیکردن مراحل مختلف برای اخذ مجوز بســیاری از طرحهای خلاقانه را با مشکل مواجه میکند.

بــرای رفع این مشــکل باید محیطی پویا شــکل بگیــرد و تمهیداتی اندیشــیده شــود که از زمان طرح ایده تا اخذ مجوز لازم فضای حداقلی وجود داشــته باشــد به عبارت دیگر حداقل زمان ممکــن برای نظارت نهادهــای حاکمیتی در نظر گرفته شــود تا نخبگان فنــاوری برای ایجاد کسبوکارهای خود با مشکل مواجه نشوند.

سازمان فناوری اطلاعات چه طرحهای جدید و اقدامات عملیای در راستای حمایت از استارتآپها انجام داده است؟

به منظور بهبود فضای کسبوکارهای نوپا در چند ماه اخیر با دو اقدام مهم سعی در برطرفکردن مشکلات کارآفرینان داشتهایم که یکی از آنها همکاری ســازمان فناوری اطلاعات ایران با وزارت اقتصاد و دارایی است که در این طرح اقدام به تهیه نقشه مجوزهای کشور شده است و تلاش میشود. رقمی حدود دو هزار عدد را کاهش دهیم و هماکنون این سامانه آماده بهرهبرداری اســت و پیشبینی میشــود بعد از انتخابات رونمایی شود. همچنین اقدام بعدی ســازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص ایجاد مراکز توانمندســازی کسبوکارهای نوپاســت و به کارآفرینانی که درخصوص طولانیشدن گرفتن مجوز از دولت با مشکل مواجه میشوند یــا خلاقانی که ایدههایی دارند و برای اجرا طرحهای خود با مشــکلاتی مواجه هســتند تلاش شده است که این ســازمان با مداخله حداقلی به آنها کمک کند.

برای مثال اسنپ و تپسی که زمانی دچار مشکل شده بودند با مداخله سازمان فناوری اطلاعات ایران تلاش شد که هم کسبوکارهای سنتی به کار خود ادامه دهند و هم مشاغل نوپا با مداخلات مراکز توانمندسازی و با همدلی به فرصتهای جدیدی دســت یابند. بنابراین در شرایط فعلی ادامه کســبوکارهای نوپا مهیا شــده و با رعایت قوانین کســبوکارها بسیاری از مشکلات پیشروی کارآفرینان برطرف شده است.

وضعیت کارآفرینی و نوآوری در کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا دولت در حوزه فناوری خوب عمل کرده است؟

چهار ســال پیش تعداد اپلیکیشــنهای موبایل چهار هزار تا بود که ایــن رقم درحالحاضر به 128 هزار در یکی از بازارها رســیده اســت که این ارقام گویای پیشــرفت نوآوری در ســالهای گذشته در حوزه فناوری را نشــان میدهد از طرف دیگر لازم اســت فرصت ایجاد نوآوری فراهم شــود و یکی از تکالیف دولــت در این زمینه ایجاد زیرســاختهای لازم برای نوآوریهاســت برای مثــال اگر ارتبــاط با پهنه باند بــالا که برای چندرسانهایها لازم است وجود نداشته باشد، نمیتوان کار کرد، بنابراین پهنه باند برای کســبوکارهای نوپا ضروری اســت و بدون آن نمیتوان چنین کسبوکاری راه انداخت.

اتفاق بسیار خوشایندی که در چهار سال گذشته در حوزه فناوری رخ داد این بود که برای اولینبار در ایران شــرکتهای شتابدهنده به منظور کمک به رفع مشــکلات استارتآپها شــکل گرفتند که خوشبختانه 25 شــرکت شتابدهنده وجود دارد که یاریگر اســتارتآپها برای مقابله با مشکلات احتمالی است.

از طرف دیگر علاوه بر تیمسازی و سرمایهگذاری در حوزه فناوری زمان پارامتر مهم و تأثیرگذاری اســت که چنانچه درنظر گرفته نشود، میتواند به عمر یک اســتارتآپ خاتمه دهد. بنابراین از زمان شــکلگیری ایده تا رسیدن به بازار باید این فاصله در حداقل زمان ممکن طی شود و سازمان فنــاوری اطلاعات ایران تلاش دارد در حداقلکــردن فاصله ایده تا بازار به نفع تولیدکنندگان محتوا و ســرویس گام بردارد و هدف ما رسیدن به زیستبومی نوآورتر است.

به نظر شــما طرحهــای «کاج و تکاپــو» در جهــت کارآفرینی و اشتغالزایی مفید خواهد بود؟

به منظور ارتقای مهارتها «پروژه کاج» را با همکاری وزارت ارتباطات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی شــروع کردیم. طرح کاج که مخفف کارانه اشــتغال جوانان اســت به هر جوان 23 تا 32ســاله حداکثــر مبلغ 50 میلیون ریال اعتبار کارانه اشــتغال میدهد به این ترتیب جوانان جویای کار )شــغل اولی( در طرح کارورزی به جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی که تمایل دارند، برای کســب مهارتهــای لازم فنی و کارآفرینی از کمک هزینه آموزشی بهرهمند میشوند.

مزیت اســتفاده این طرحها در این است که کمک میکند جوانانی که در حوزه فناوری فارغالتحصیل میشوند به مشاغل جدید روی آورند که به تبع آن تا حد زیادی به مشکل بیکاری خاتمه میدهد.

طرح تکاپو نیز بــا همکاری وزارت کار صورت گرفت که به توســعه و ســاماندهی کســبوکارهای خرد و خانگی و اتصــال آن به بنگاههای کوچک و متوسط در مناطق استانی میپردازد.

استارتآپها در توسعه دولت الکترونیک چه نقشی داشتهاند؟

به طور معمول دولت با فراهمکردن زیرســاختهای لازم و برقراری ســرویسهای مبتکرانه و ارائه آن به مردم در حوزه فناوری نقشآفرینی کرده است و استارتآپها نیز به طور متقابل تأثیرات زیادی در شکلگیری توســعه دولت الکترونیک داشته اســت؛ اما تأثیر آن به صورت مستقیم نبوده و بیشــتر به شکل غیرمســتقیم و با واسطه در جهت ارتقای دولت الکترونیک نقش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.