برآورد وضعیت آرا، پس از مناظره دوم

مقایسه آرای تیم «روحانی-جهانگیری» با تیم «رئیسی- قالیباف»

Shargh - - سیاست - محسن شریفزاده

وضعیت جریانِ «چپ»

تــا الان نیمــی از جریــان «چــپ»، یعنــی حــدود چهارمیلیــون یا هفــت درصد واجدین، تصمیــم به دادن رأی به روحانــی گرفتهانــد. کلا 15 درصد از واجدین چپ هســتند؛ یعنــی بیش از هشــت میلیون واجــد شــرایط داریــم که چپ هستند. نیم دیگر هنوز در حالت بهاصطلاح طاقچهبالا هســتند. این جریان در چهار سال گذشته به قدری انتقاد به ریز و درشــتِ وضعیت و بالا و پایین و کارهای دولتــی و غیردولتی کردهاند که الان انگیــزهای بــرای رأیدادن ندارنــد. البتــه تا حــدی نگران آینده شدهاند، ولی نمیدانند با چه رویی باید رأی بدهند.

وضعیت جریانِ «حسابگر»

تــا الان اکثریــت جریــان «حسابگر»، یعنی بیش از هشت میلیون نفر، تصمیم بــرای رأی بــه روحانــی گرفتهانــد. در مجموع۲۰ درصــد از واجدین، یعنی اندکی بیــش از 11 میلیون رأیدهنــده «حســابگر» داریــم. اینهــا بــه جز به اصلاحطلبان به جریان دیگری رأی نمیدهند. اینها تماس نزدیک و عینی با مشکلات دارند و تغییرات را لمس کردهاند. امنیت و آرامش کشور هم برایشان در اولویت است. جریان «حسابگر»، زیاد اهل شرکت در نظرخواهی نیست و اهل تبلیغات و تقلاکردن در فضای مجازی هم نیستند؛ پس به چشم نمیآیند و دیده نمیشــوند. این ویژگی در سایر انتخاباتها هم وجود داشت.

وضعیت جریانِ «راست»

جریان «راســت» و جریان «چپ» وزن مشــابهی دارند. هماکنون بیش از هشت میلیون نفر «راست» هســتند، یعنی 15 درصد از رأیدهندگان. اینها کاری به مناظــره و تبلیغات ندارند. رأیشــان مشــخص است. درســت مثل جریان «چپ». با این تفاوت که اهل نازکردن و رأیندادن نیستند.

وضعیت جریانِ «همیشه رأی میدهند»

قریب به ۲۰میلیون نفر، یعنی 35 درصد واجدین هم کســانی هســتند که به شکل ســنتی «همیشه رأی میدهنــد». طبقــات پایین و بخشــی از طبقه متوســط در این مجموعه هســتند. برآورد میشود کــه در وضعیت فعلی این جریــان هنوز به تصمیم قطعــی نرســیدهاند و فقط بخشــی از ایــن جریان، تصمیــم بــه رأیدادن گرفتهاند. تــا الان، قریب به ســه میلیون به روحانی رأی میدهند، ســه میلیون به رئیســی و ســه میلیون به قالیباف رأی میدهند. البته در تداوم کار، جریان «راســت» توان بیشــتری برای جــذب آرای آنان دارد. جریان «همیشــه رأی میدهند»، جریان تعیینکنندهای اســت، ولی جریان «چــپ» به طــور معمول از وســعت و قــدرت این جریان غافل اســت. در شــرایط فعلی تمامی تلاش جریان «راســت» بر جذب آرای کسانی که «همیشه رأی میدهند» متمرکز شــده، ولــی موانع بزرگی بر سر راهشــان دارند. تندروهای جریان «راست»، اینها را میترســانند. البته از تندروهای جریان «چپ» هم میترسند. جریان کسانی که «همیشه رأی میدهند» در مجموع به دنبال آرامشاند و با چهارسالهشــدن ریاســتجمهوری روحانی موافق نیستند. همچنین گرچه دیــد عمیــق ندارنــد، ولی علت مشــکلات اقتصادی ســالهای قبل را تا حد کمی فهمیدهاند.

این جریان نســبت بــه روابط اجتماعــی و مذهبی، دید ســنتی دارند؛ بنابراین به جریان «راست» تعلق خاطر بیشتری دارند و برخی رفتارهای فرهنگی بدنه اصلاحطلبان نگرانشان میکند.

پس همانگونه که در جدول شماره یک و جدول شماره دو مشاهده میشود، در مجموع وضعیت آرا در شرایط فعلی عبارت است از:

ـ تا الان، تیم رئیســی ـ قالیباف: ۲5 درصد، یعنی 14میلیون رأی دارد.

ـ تــا الان، تیم روحانــی ـ جهانگیری: ۲7 درصد، یعنی 15میلیون رأی دارد.

در این وضعیت جریان «چپ» چه خواهد کرد؟

1ـ اصلاحطلبــان در رابطــه بــا باقیمانــده بدنــه جریان «چــپ» نیــرو خواهند گذاشــت و بر پاییــنآوردن آنها از برج عــاجِ مطالبات حداکثری و آیدهآلخواهی، به دنیای واقعیات و به پای صندوق رأی متمرکز میشــوند. اگــر اصلاحطلبان موفق به این کار شــوند، حدود ســه میلیون رأی جدید به تیم روحانیـجهانگیری اضافه خواهد شد.

۲ـ در رابطه با جریان «حسابگر»، اصلاحطلبان بر جذب آرای پنج درصد باقیمانده این جریان نیز نیرو میگذارند. جذب آرای دو میلیون دیگر از این جریان زیاد مشــکل نــدارد. آنها اهل حســابوکتاب کردن هستند و دســتی در اقتصاد دارند و مشکلات دوران بحران را به خاطر دارند و برایشان تحملناپذیر است.

3ـ جریان «چپ» در برخورد با جریان «همیشــه رأی میدهنــد »، بــر لزوم آرامش مدیریتی کشــور و تــداوم دولــت روحانی تأکیــد خواهد کــرد. جریان «چپ» با تأکید بر نقاط قوت خود در زمینه اقتصادی، اجتماعــی و بهخصــوص بینالمللــی، برای جذب

آرای جریان «همیشــه رأی میدهند» تلاش میکند. همچنین با دستگذاشتن روی نقاط ضعف عملکرد جریــان راســت در دوران احمدینژاد و بــا تأکید بر تنــدروی برخــی افراد منتســب به جریان راســت، سعی میکند حساسیتهای خاص جریان «همیشه رأی میدهنــد» را تحریک کــرده و مانعی در مقابل ریختهشدن آرای کسانی که «همیشه رأی میدهند»، به صندوق جریان رئیسی و قالیباف ایجاد کند. با این ترتیبات موفق به جذب چهــار میلیون دیگر از آرای جریان «همیشه رأی میدهند» خواهند شد.

اگر جریان چپ در تمامی برنامههای خود موفق شود، اولا ســه میلیون دیگر از جریان چپ را جذب خواهــد کــرد. ثانیا بیــش از دو میلیــون رأی دیگر از جریــان حســابگر و حدود چهار میلیــون دیگر از آرای «همیشــه رأی میدهند» را هم جذب میکند؛ بهاینترتیب تعداد رأی روحانــی را از 15میلیون، به ۲4میلیون میرساند.

همچنین اگر جریان چــپ در تمامی برنامههای خود موفق باشــد، هفت میلیون باقیمانده از آرای «همیشــه رأی میدهند»، نصیب رئیســی و احتمالا قالیباف میشــود و بهاینترتیب آرای تیم رئیســی ـ قالیباف به ۲1میلیون میرســد. بهاینترتیب روحانی با حدود ۲4میلیــون رأی، در مقابل حدود ۲1میلیون رأی تیم رئیســیـقالیباف به موفقیت خواهد رسید. «البته اگــر جریان چپ در تمامــی برنامههای خود موفق شود».

جریان «راست» در وضعیت فعلی چه خواهد کرد؟

1ـ جریان «راست» بر مشــکلات اقتصادی مردم و عــدم موفقیت در تأمین مطالبــات در برجام تأکید خواهد کرد. اینها بر لزوم جوانشدن مدیریت دولتی تأکید میکنند و آینده روشــنی در ســایه بالابــردن وضعیت اقتصــادی دهکهــای پاییــن تصویر میکنند.

۲ـ جریان «راســت» تلاش میکند تــا بدنه جریان «چپ»، هرچــه کمتــر در انتخابــات شــرکت کننــد. بهاینترتیــب بیــش از چهار میلیــون از رأی جریان چپ کاسته خواهد شد. جریان راســت، آنها را اقشــار مرفه و ولنــگاری میدانند که حضورشــان در صحنه موجب قدرتگرفتن جناح غربگرا در بدنه دولت میشود؛ بنابراین با شناخت روحیه جریان «چپ» سعی میکنند احساسات آنها را تحریــک کنند و مانع حضور آنهــا در پای صندوق شــوند. تأکیــد بــر اینکــه رأیدادن به معنای تأیید کامــل نظام و رد مطالبــات قبلی اســت، ابزاری بــرای تحقیر جریان «چــپ» و بر ســر لج انداختــن و دورکــردن آنان از صنــدوق رأی اســت. در صــورت موفقیــت، فقط دو میلیــون اصلاحطلــب از بیــش از چهارمیلیون اصلاحطلب باقیمانده در انتخابات شرکت میکنند.

3ـ جریان «راســت» بهشدت بر جذب 11 میلیون باقیمانــده آرای جریان کســانی که «همیشــه رأی میدهنــد» متمرکز میشــود. پیوندهــای مذهبی و قرابتهای رفتــاری و فرهنگی جریان «راســت» با جریــان «همیشــه رأی میدهند»، کار آنها را ســاده میکنــد. تعلقخاطر جریان راســت، به هیئتهای مذهبی، تورهای زیارتی و فعالیتهای عامالمنفعه در قالب خیریهها و مؤسسات درمانی، ابزار مناسبی برای پیوندهای مردمی آنان با 11 میلیون رأیدهنده جریان «همیشــه رأی میدهند» است. با این برنامه، جریــان «راســت»، 9 میلیون دیگر از ایــن جریان را جذب تیم رئیسیـقالیباف میکند.

اگر جریان راســت در تمامی برنامههای خودش موفقیت کامل را کســب کند، با جذب 9میلیون رأی دیگر از جریان «همیشــه رأی میدهند»، تعداد آرای تیم رئیســیـقالیباف را از 14میلیــون به ۲3میلیون میرساند.

همچنین اگر جریان راست در تمامی برنامههای خود به شــکل کامل موفق باشــد، فقط دو میلیون رأیدهنده چپ دیگر در انتخابات شــرکت میکنند. همچنیــن فقط دو میلیــون باقیمانــده رأیدهنده از جریان «همیشــه رأی میدهنــد» به روحانی رأی خواهند داد که با اضافهشدن دو میلیون رأیدهنده «حســابگر»، تعــداد آرای روحانــی از 15میلیــون بــه ۲1میلیون میرســد. در ایــن حالــت، روحانی بــا ۲1میلیــون رأی در مقابل ۲3 میلیــون رأی تیم رئیســیـقالیباف قرار گرفتــه و انتخابات به دور دوم کشــیده میشــود؛ البته اگر جریان راست در تمامی برنامههای خود موفق شود.

در دور دومِ احتمالی، شعارها و ضدشعارها اوج میگیرد. افشــاگری و روشنگری، همه را جذب خود میکند و به میدان میکشــد و شور بالایی به وجود میآید؛ بنابراین با فعالشــدن قریــب به دو میلیون باقیمانــده اصلاحطلبانِ تحریمکننــده و همچنین با جــذب قریب به یــک میلیون باقیمانــده جریانِ «حسابگر»، به اضافه جذب بخشی از آرای قالیباف، روحانــی بــا حــدود ۲5 میلیــون رأی در مقابل ۲۲ میلیون رأی رئیسی برنده انتخابات میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.