آینه

Shargh - - سیاست -

ضرورتهایانتخابات

مصطفــی ایــزدی: ... روحانــی و جهانگیــری و هاشمیطبا، در این مناظره نشان دادند که برای گفتن حقایق و عملکرد افــرادی، محدودیت دارند. بالاخره روحانی درحالحاضر رئیسجمهور است و نمیتواند همه حیثیت نظام اسلامی را به حراج بگذارد. قالیباف یک پاسدار اســت و عمیقشدن در عملکردش، سپاه پاســداران را به واکنــش وامیدارد؛ لــذا دولتمردان میدانند که نباید در چنین شــرایطی بــه بازی ادامه دهند. رئیسی یک چهره باسابقه در قوه قضائیه است و از این نظر رقبای او میتوانستند در مقابل نظرات، او را به چالش بکشند. مخالفان نظام جمهوری اسلامی، بیشتر از دیگران از مناظره دوم لذت و سود بردند، زیرا کاندیداهــای اصولگرا، به راحتی و با بیان رســا اعلام کردند که در ایران هیچ کار مثبتی انجام نشده است...

اتاق عملیات افراطیون چــه خوابی برای روحانی دیدهاند؟!

... پس از مناظره دوم و مسائلی که در آن مناظره مطرح شــد دولت و حامیانش و اتــاق فکر آنها چه چارهای جز این میتوانســتند داشــته باشند؟! وقتی مســند قدرت آنقدر مهم باشــد که اخلاق و مصالح کشــور نیز تحتالشــعاع آن قــرار گیــرد، نتیجه این میشــود که دولتی که چهار ســال قوه مجریه را در اختیار داشته اســت، به جای آنکه خود را موظف به پاســخگویی بداند در مقام مطالبهگر ظاهر میشــود. شــاید بتوان گفت که این نوع فرار رو به جلو در ادوار گذشته انتخابات ریاســتجمهوری بیسابقه است. حاشیهســازی و کشــیدن مباحث و مسائل به حاشیه بــا هدف مهآلودکــردن فضا انجام میشــود. چراکه در فضای غبارآلود تشــخیص امور اصلی از مســائل حاشیهای سخت میشود. از طرفی طرح این مسائل رقابت ســالم انتخابات را به یک بازی فرسایشی برای رقیب تبدیــل میکند. مشــاوران دولــت و اتاق فکر آنها درصدد هســتند با طرح این مسائل فرصت رقبا را به پاســخگویی به آنها بگیرنــد. در نتیجه نامزدها کمتــر برای تبییــن برنامههای خود و طــرح انتقاد از کاستیهای دولت یازدهم را میپردازد...

رأی به اندیشه روحانی

محمــد کیانــوشراد: ... آیا رقیبهراســی امری واقعی اســت یا توهــم؟ آیا مردم نباید از اندیشــهها و برنامههــای برخی کاندیداهای ریاســتجمهوری بهراســند؟ آیــا حمایــت فیلســوفان از کاندیداهــا، حــاوی نکته و بصیرتی خاص اســت؟ آیــا اطلاع از نظر فیلســوفان، باید برای مردم مهم باشــد؟ برخی فیلسوفان را میتوان فیلسوفان علاقهمند به سیاست و حــوزه قدرت دانســت. در این یادداشــت بحثی در مورد شخصیت فیلسوفان نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، نقــش اندیشــهها و مقدمــات و نتایج فکری و عملی فیلسوف در مقام حمایت از یک جریان فکری و یک کاندیدای خاص اســت. فیلسوفانی بودهاند که از تندروترین کاندیداها حمایت کردهاند و اکنون نیز از ابراهیم رئیسی حمایت میکنند و این خود نکته قابل تأملی اســت. برخی فیلسوفان تا آنجا پیش رفتند که حمایت از کاندیدای مورد نظر خود را بسیار ارزشمند و عرفانی تشریح کردهاند. این نظریه از نظر عملی چیزی جز زمینهســازی برای دشمنِ خدا خواندنِ مخالفان و حذف آنها نبوده و نخواهد بود

دولت وعدههای اشــتغال و کارانــه قالیباف را تأیید کرد!

... روحانــی و وزیر کارش در یک ســرقت آشــکار تبلیغاتی، وعده اشتغال قالیباف را که دو هفته تمام آن را فریبکاری و دروغ مینامیدند، تأیید کردند و همان را دوباره وعده دادند! دولت در اقدامی دیگر ســایت کارانه قالیباف را فیلتر کرد و خود ســایت کارورزی به راه انداخت! .. وزیر کار مدعی شــد که دولت مطابق برنامه ســالی 97۰ هزار شــغل ایجــاد خواهد کرد! بدون آنکــه توضیح دهد اگر رقــم روحانی «دقیق و کارشناسی شده » است، چگونه او 15هزار بیشتر از رقم روحانی وعده میدهد! اینها همه در حالی اســت که روحانــی و جهانگیری و حتی عناصری از مجلس، در طول دو هفته گذشــته وعده ایجاد سالی یکمیلیون شــغل را که قالیباف مطرح کرده بــود، مردمفریبی و غیرممکن و خیالپردازانه توصیف کردند...

2030 یا برنامه نفوذ در آموزشوپرورش؟!

محمود فرشــیدی: «... جریانی به دنبال از بین بردن جایگاه و ارزش آموزشوپرورش و ســلب اعتماد از این دستگاه بســیار مهم اســت. این جریان از خارج کشور هدایت میشــود»؛ مقام معظم رهبری. روشــن است که این جریان، اهداف شــوم خــود را از طریق عواملی به اجــرا درمــیآورد که یا خــدای ناکرده وابســتگی سیاسی به دشــمن دارند یا از نظر فکری شیفته ظواهر افکار و واژههای فریبنده غرب شــدهاند و در نتیجه چه بســا با انگیزه خدمت! برای نفوذ نظام ســلطه جهانی در آموزشوپــرورش کشــور و حاکمیــت تدریجی آن، بسترســازی میکنند. اســتکبار جهانی طــی چند صد سال اقتدار خویش در عرصه بینالمللی توانسته است اهداف آموزشی خود را تدوین و در قالب برنامههایی به ظاهر جذاب و قابل اجرا به دیگر کشورها صادر نماید... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.