اهمیت انتخاب رئیسجمهور صادق و بااخلاق

Shargh - - پژواك - کورش الماسی

انتخابــات یــک کنــش اجتماعــی بــرای برگزیدن راهکارها، طرحهــا و راهبردهای کارآمــد و واقعبینانه است که قابلیت حلوفصل مشکلات گوناگون و متعدد شــهروندان را در مدتزمــان مشــخص دارد. افــرادی )کاندیداها( که صرفا بــدون ارائه راهکارها و طرحهای ملموس و قابلارزیابی وعده )ســر خرمن( برطرفکردن مشکلات شــهروندان بهویژه معیشتی را میدهند، مثلا، افزایش یارانه، ایجاد چند میلیون شغل و....، از صداقت و اخلاق ضعیفی برخوردار هســتند و تنها هدفشــان از پرداختن به مشــکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان عوامفریبی و رســیدن به اهداف فردی و گروهی خویش اســت. اخلاقمداری و صداقت در اندیشهها، اظهارات، اهــداف و همدردی با شــهروندان دردمند، برجســته و آشکارترین ســنگ محک کاندیدای شایسته برای جایگاه ریاستجمهوری است. اینکه شهروندان در گوشهوکنار کشــور دچار مشــکلات متعدد و طاقتفرســا، بهویژه معیشتی هستند، بر کسی پوشــیده نیست. شاید پربیراه نباشــد اگر گفته شود یگانهریشه دشــواریهای متعدد شهروندان؛ اندیشــهها، طرحها و راهبردهای ناکارآمد و غیرواقعبینانه برخی سیاستورزان رسمی و غیررسمی در دهههای گذشته باشد.

بخش درخورتوجهی از شهروندان در سرتاسر کشور دچار مشــکلات گوناگون و متعدد معیشــتی، اشــتغال و... هســتند. بنابراین، یک خواســته بسیار طبیعی است که انتظار داشــته باشــیم رئیسجمهور بایــد توانایی، اراده و حس همدردی با شــهروندان دچار سختیهای غیرانسانی را داشته باشد.

نوعدوســتی یا توانایی حسکردن درد و رنج دیگران ویژگی ذاتی انســانها نیست، بلکه اکتسابی و اجتماعی اســت. به عبارتی حس همدردی با شهروندان دردمند برآیند رشــد و تکامل ذهنی افراد است. بنابراین، افرادي )کاندیداهایــی( کــه به ســطحی از بلــوغ ذهنی لازم نرســیدهاند، نمیتوانند ضرورت اولویت منافع ملی را بر منافع فردی و گروهی تشخیص دهند، در چنین حالتی، شهروندان و مشکلات آنها صرفا کاربرد شعاری برای این افراد )کاندیداها( دارد. یــک نتیجه اجتنابناپذیر، اینکه حضور این دسته از کاندیداها در جایگاه ریاستجمهوری بیشــک منافع ملی و امنیت کشــور را دچار مخاطرات جــدی میکنــد. یکــی از ویژگیهــای برجســته یــک رئیسجمهــور کارآمد و قابلاطمینــان، ثبات اخلاقی و توانایی حس همدردی با شــهروندان دچار مشــکلات طاقتفرسا و دردمند اســت که در اظهارات و عملکرد قابلاستناد )گذشته و حال( او نمود مییابد.

پربیــراه نیســت اگــر گفتــه شــود با یــک تحلیل ســاده روانشــناختی از پیشــینه، اظهارات و عملکرد سیاســتورزان )کاندیداها(، میتوان با درصد بالایی از درستی، صداقت، اخلاقمداری و میزان حس همدردی آنها با شــهروندان دردمنــد و در نتیجه میزان صداقت اظهارات و وعدههای آنها را تبیین و آشکار کرد. بهعنوان مثال، بنا بر شــواهد عینی و تجربی، بهسادگی میتوان ادعا کرد که صاحبان اندیشــهها، اظهــارات، طرحها، راهکارهــا و راهبردهای جهــادی و آنهایی که مدعی برطرفکردن دشــواریهای معیشــتی اقشار ضعیف )مســتضعفان( و... هســتند، ثبــات اخلاقــی و حس همدردی بســیار ضعیفی نســبت به مشکلات و درد و رنج شهروندان در سرتاسر کشور دارند.

سیاســتورزی یک پدیده یا فعالیت اجتماعی است. به این دلیل، اســتفاده از یک پدیده یا فعالیت عمومی و اجتماعی برای تحقق اهداف و منویات فردی و گروهی، عملی غیرانسانی، غیراخلاقی و برخلاف آموزههای دینی اســت. به باور نگارنده، بر اســاس نکات فوقالذکر و در مقطع کنونی و با درنظرگرفتن جمیع جهات، یگانهفردی کــه توانایی، قابلیــت، اراده، انگیزه، دانــش و... را برای ثبات، توسعه کشور، تحقق منافع و امنیت ملی و ترویج احساسات انسانی، نوعدوستی، اخلاقمداری و همدری نسبت به مشــکلات طاقتفرسای شهروندان ایرانزمین دارد، آقای روحانی است.

شــاید پربیراه نباشــد اگر گفتــه شــود روح )اراده، خواست، شــوق، آرزو، تلاش، امید و...( همه افرادی )از جمله مرحوم آیتالله هاشــمی( که در تاریخ ایرانزمین برای اقتدار، ســربلندی، امنیــت، رفــاه و آرامش ایران تــلاش کردهاند، در اندیشــهها، احساســات و عملکرد حســن روحانی تبلور دارد. نتیجــه اجتنابناپذیر اینکه هر شــهروندی، در هر سطحی که معتقد و علاقهمند به سربلندی، اقتدار، رفاه، امنیت و آرامش ایرانزمین است، ضرورتا باید به تداوم راهبرد روحانی یاری رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.