ارزیا خبییکاارایی لپوعرملکدرادزخودرویی، آبدر مسثوزلگفآتوگو با کا بخرشونارساندن

Shargh - - عل -

سعیده پوررضا: مدتی است که فردی با نمایش یک دستگاه خودرو در رسانهها، مدعی است که آن را آبسوز کرده است. وی میگوید با نصب یک دستگاه « » در خــودرو، آب را الکترولیز و آن را به هیدروژن و اکســیژن تجزیه میکند که از هیدروژن میتوان بهعنوان سوخت اســتفاده کرد. وی ادعا کرده که تبدیل خودرو بنزینســوز به آبســوز حدود 600 هزار تومان هزینه دارد و در تلاش است مجوزهای دولتی لازم برای این کار را اخذ کند. این فرد مدعی شده از ۲6 کشــور جهان دعوتنامه برای ارائه اختراعش دریافت کرده، اما به هیچکدام از این دعوتنامهها پاسخ نداده زیرا میخواهد این تکنولوژی در اختیار مردم خودش باشد. وی میگوید: عدم پاسخ به کشــورهای درخواستدهنده، به « دلیل این است که ایشان میخواهد، این سامانه در کشورش پیادهسازی شود و به ثمر بنشــیند. هرســاله تعداد پنج هزار نفر در کشور ایران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. با حمایت از سامانه آبسوز و پیادهسازی آن در کشــور، از مرگ پنج هزار نفر در کشــور میتوان کاست . بههمیندلیل » به بررسی صحتوســقم ادعای ساخت خودرو آبســوز پرداختیم و امکان عملیشدن چنین طرحی را در گفتوگو با کارشناسان بررسی کردیم.

مدتی است که علاوه بر شــبکههای مختلف تلویزیون ایران، گزارشهای بســیاری از اختراع خودرو آبسوز تهیه شــده و بارها با این مخترع گفتوگو کردهانــد، حرفهــای وی در روزنامهها و مجلهها نیز منتشــر شــده اســت، اما دکتر «شــهرام آزادی»، عضــو هیئــت علمــی دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی، آن را رد میکند. وی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با ادعــای امکان حرکت خودرو با آب بهجای بنزیــن، اظهار کرد : «تمام این ادعاها و دیگر ادعاهای مشابه بدون هرگونه مبنای علمی و کارشناسی بوده و نوعی عوامفریبی برای مقاصد خاص اســت». وی با بیــان اینکه اگر مبنای علمی بــرای بهحرکتدرآوردن خــودرو با آب بهجای ســوختهای متعارف همچون بنزین وجود داشــت، خودروســازان جهانی باید تاکنون به این فناوری دست مییافتند، خاطرنشان کرد : «خودروسازان خارجی با استفاده از برترین متخصصان تحقیق و توسعه، سالانه میلیاردها دلار در صنعت خودرو هزینه میکنند، ولی بااینحال تاکنون هیچکدام از این مراکز ادعای تولید خودرو آبسوز را نداشتهاند». عضو هیئت علمی دانشــگاه خواجهنصیرالدین طوســی در ادامه میگوید: «بنابراین باید از مدعیــان تبدیلکــردن خودروهای متعارف به خودرو آبســوز پرســید با توجه به منابع و امکانات محدود خود، چگونه مدعی دســتیافتن به چنین فناوریاي شــدهاند، درحالیکــه مراکز میلیارددلاری خارجــی تاکنون چنین ادعایی نداشتهاند». وی افزود: «درحالحاضر بالاترین فناوریای که صنعت خودرو جهان در زمینه اســتفاده از سوختهای جایگزین به آن دست یافته، فناوری اســتفاده از هیدروژن در پیل سوختی اســت. در این فناوری که هنوز چندان هم گســترش نیافته، در فعلوانفعالاتی هیدروژن در پیل سوختی به انرژی الکتریکی تبدیل میشــود. از این انرژی برای بهحرکتدرآوردن خودرو اســتفاده میکنند. خروجی سیستم نیز آب است که از اگزوز خارج میشود.» دکتر «آزادی» با بیان اینکه پیشبینی میشــود در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده بسیاری از خودروهای تولیدی در جهان از ســوخت هیدروژن برای حرکت اســتفاده کنند، تصریح کرد: «اما اینکه از آب برای بهحرکتدرآوردن خودرو اســتفاده شود، از نظر مبانی عقلی و علمی کاملا مردود است.» طرحی بدون کارایی

نکته بســیار جالب در مورد این اختراع و فرد مخترع آن است که هرچند بســیاری از کارشناســان تأکید میکنند چنین طرحی خیالپردازانه اســت و بههیچوجه کارایی ندارد، اما با توجه به اینکه تاکنون رســانههای بسیاری با وی گفتوگو کردهاند و خود وی نیز در شــبکههای اجتماعی، بسیار فعالیت میکنــد، کمکم این تصور در برخی از مردم پدید آمده که وی طرحی بســیار ارزشــمند ارائه کرده است، اما مدیران شــرکتهای خودروسازی آنچنان که بایدوشاید از وی حمایت نمیکنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره امکان تولید خودرویی با چنین مشخصاتی، با دکتر «مجید بنیاسدی »، استاد مکانیک دانشکده فنی دانشــگاه تهران، گفتوگو کردیم. وی در استراسبورگ فرانسه میکرومکانیک خوانده اســت و بخش زیادی از تحقیقات و پژوهشهای وی در زمینه میکروســاختارهای پیل ســوختی اســت. دکتر «بنیاسدی» درباره امکانپذیــری انجام چنین کاری میگوید: «بهراحتــی نمیتوان خودرویی را که بهعنوان بنزینســوز طراحی شده اســت، به خودرویی که این فرد مدعی اســت، تبدیل کرد، بلکه باید بســیاری از بخشهای این خودرو را تغییر داد، علاوهبرایــن در صورت انجامپذیربودن هم باید هزینههای بســیاری را صرف کرد که بههیچعنوان اقتصادی نیســت. بدیهی است که چنین ادعایی، کذب اســت. البته با دلایل و مستندات میتوان اثبات کرد که انجام چنین کاری در عمل امکانپذیر نیست .»

انواع خودروها

وی درباره انواع خودروهایی که از هیدروژن بهعنوان ســوخت اســتفاده میکنند، میگوید: «یکی از انواع خودروهای هیدروژنی کــه بهنوعی خــودرو هیبریدی هم محســوب میشود، با اســتفاده از پیل سوختی ‪Fuel cell(‬ ) کار میکند. مبنای کار پیلهای ســوختی نیز به این صورت اســت که هیدروژن و اکســیژن وارد یک سیســتم واکنشی میشــود. در این سیستم که دارای الکترودهایی اســت، ایــن دو عنصر با هم ترکیب شده و برق تولید میکنند. پس عملا خروجی پیل سوختی الکتریسیته است. این الکتریســیته، یک موتور برقی یا الکتریکی را روشــن و خودرو حرکت میکند. این مبنای کارکرد پیل سوختی در خودروی الکتریکی است. پس اگر بخواهیم از هیدروژن در یک خودروی برقی استفاده کنیم، از اصل و اســاس به خودرویی دیگر نیاز داریم چون موتور خودرو هم باید برقی شــود». دکتر «بنیاسدی» درباره شــیوه دیگر استفاده از هیدروژن بهعنوان سوخت در خودرو میگوید: «میتوان از هیدروژن بهعنوان سوخت در موتور درونســوز اســتفاده کرد که در این حالت، اســتفاده از آن شــبیه استفاده از سوخت «CNG» است. هماکنون بسیاری از خودروهای بنزینسوز را گازســوز کردهاند که در این حالت کمی از توان موتور افت میکند». با این همه وی خطرات اســتفاده از هیدروژن بهعنوان سوخت را یادآور میشود و میگوید: «خطر انفجار هیدروژن بسیار بالاست بهدلیلهمین مشکلات است کــه نمیتوان هیدروژن را مانند گازهــای دیگر وارد باک یا مخزن گاز کرد و از آن بهعنوان سوخت اســتفاده کرد». به گفته دکتر «بنیاسدی»، ذخیرهسازی هیدروژن نیازمند فناوری بســیار پیشــرفتهای اســت. مخزن گازهای دیگر در حقیقت یا ســیلندر یا اســتوانه توخالی اســت که گاز را وارد آن میکنند، اما هیــدروژن را نمیتوان در چنیــن مخازنی ذخیره کرد. مخــازن گاز هیدروژن معمولا یک جســم صلب اســت که اتمهای هیدروژن بین ساختارهای این جســم نفوذ میکند. به تعبیر ساده میتوان گفت مخزن گاز هیدروژن چیزی شبیه ســنگپا یا اســفنج اســت. مخزن گاز هیدروژن باید بســیار متخلخل باشــد تا گاز هیدروژن بتواند به درون این حفرههای ریز بافت اســفنجی )در مقیاس نانو( نفوذ کند. ابن موضوع باعث میشــود ذخیرهســازی و استفاده از گاز هیدروژن بهعنوان ســوخت خودرو، بســیار پیچیده و دشوار شود. دکتر «بنیاســدی» در مورد تهیه هیدروژن نیز میگوید: «هماکنون سیســتمهای

تولیــد خانگی گاز هیدروژن موجود اســت، ولی باید در نظر داشــت که هم پرهزینه هســتند و هم خطرهای بســیاری دارند. درعینحال برای استفاده از هیدروژن بهعنوان ســوخت خودرو، باید طراحی بخشهایی از موتور خودرو تغییر کند .»

روشهای تهیه هیدروژن

دکتر «بنیاســدی» دربــاره طرز تهی میگویــد: «در کشــورهایی کــه خودر هیــدروژن را مانند بنزین از جایگاههای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.