انقلابهای صنعتی پیدرپی

Shargh - - لم - محمدرضا دستورانی

چند روزی است که رسانههای کشور، اخبار مربوط ساخت خودروی آبسوز به وسیله یک هموطن را منتشر میکنند. در این خبرها گفته میشود یک مخترع توانسته است با صرف کمی هزینه، خودروی بنزینســوز خود را به خودروی آبسوز تبدیل کند. با توجه به گرانی سوختی مانند بنزین و آرزوی مردم برای دستیابی به سوختی ارزان و صدالبته پاک و غیرآلاینده، این خبر تاکنون با اســتقبال مردم مواجه است. با این همه، بسیاری از کارشناسان میگویند این ادعا در عمل هیچگونه کارایی ندارد و فقط بیانکننده رؤیاها و آرزوهای فرد مدعی این اختراع اســت و نباید پیگیر ادعاهایی از این دســت شــد. اما نکته بسیار مهم این است که این خبر، تنها خبر نادرســتی نیست که در سالهای اخیر در رسانههای ما منتشر شده است، بلکه نمونههایی از این دســت فراوان است. درادامه خلاصه و گزیده چند خبری را که در روزگار خود در رسانهها جولان میدادند، با هم مرور میکنیم.

۱- یکی از بهترین نمونههای اخبار نادرست که رسانهها در انتشار آن از جان مایه گذاشتند، خبر کشــف «مدالهای اتمی اینشتین ار ســوی پژوهشگر جوان و خلاق اهل سروستان استان فارس پس از نیم قرن» بود پژوهشــگر جوان و خلاق اهل سروســتان استان فارس موفق شد معمای مدالهای اتمی آلبرت اینشــتین را پس از نیم قرن حل کند... . دانشآموخته رشــته مدیریت بازرگانی با سه ســال تحقیق و مطالعه و ارتباط مستمر با بعضی از پژوهشکدههای معتبر جهان توانســت مدالهای اتمی مدنظر اینشــتین را طراحی و توجیه کند. دستیابی این بانوی خلاق ایرانی به راز مدالهای اتمی اینشــتین بهت و حیرت دانشمندان جهان را در پی داشته است. به نوشته روزنامه دیلینیوز چاپ آمریکا، رزیتا جیسون که دو بار در سنین جوانی آلبرت اینشــتین را دیده است و هماکنون رئیس یکی از پژوهشکدههای تحقیقاتی آمریکاست و سالها با همکارانش درباره مدالهای اتمی اینشتین کار کرده، از... بهعنوان ستاره دنبالهدار ذهن اینشــتین در ایران یاد کرده است. وی ساخت مدالهای اتمی را بزرگترین تحول قرن ۲۱ دانست و... را اینشتین دیگر و سوپراستار جهانی در دنیای پیشرفته علم اعلام کرد. این دانشمند ســاخت مدالهای اتمی را جوابگوی بسیاری از مشکلات در زمینه انرژی اتمی و نویدبخش ساخت ماشینهای پرنده و توجیه قدرت شگفتانگیز مثلث برمودا میداند.

۲- خبر مهم دیگر تولید انرژی هستهای از سوی یک دختر دبیرستانی بود. این خبر علاوه بــر اینکه جذابیتهای اخبار دروغ دیگر را داشــت، از این لحاظ مهــم بود که رئیسجمهور وقت آن را در رســانهها مطرح کرد. وی بهمن ســال ۱۳۸۵ در یکی از مســاجد جنوب شهر تهران گفت: «یک دبیر به من گفت که یکی از شــاگردانش در خانه انرژی هســتهای کشــف کرده. من زنگ زدم به رئیس ســازمان انرژی هســتهای که بررسی کنید. دانشمندان هستهای ما تحقیق کردند و دیدند این دختر راســت میگوید و در خانهاش انرژی هستهای تولید کرده. الان خب این دختر یک دانشمند هستهای شده است. این خودباوری است». انتشار این خبر در آن زمان واکنشهای بسیاری را در پی داشت. هرچند بسیاری از کارشناسان انتشار یک ادعای بیپشتوانه از سوی بالاترین مقام اجرائی کشور را تقبیح کردند، برخی رسانههای دیگر تلاش کردند نشان دهند که میتوان با استفاده از ابزارهای ساده هم انرژی هستهای تولید کرد بلکه به این روش بتوانند آبروی رفته رئیسجمهور محبوبشان را برگردانند.

۳- خبر جالب دیگر تولید برق بدون اســتفاده از هرگونه سوخت یا دیگر منابع انرژی بود. «مدیرعامل شرکت ماشینسازی یکتاشرق نیشابور گفت: «اختراع تکنولوژی برتر برای ساخت نیروگاههای برق و موتورهای خودرو بدون نیاز به ســوخت تکمیل شــده اســت و ما نیازمند حمایت مسئولان هستیم». ... وی اظهار کرد: «گروه فنی و مهندسی این شرکت پس از سالها پژوهــش و آزمایش روی روشهــای مختلف مکانیکی به برترین تکنولوژی یعنی اســتفاده از مکانیســم هیدرولیکی دســت یافته اســت که بهزودی انقلابی عظیم در زندگی بشری رخ میدهد». وی که دارای اختراعات به ثبترسیدهای مانند موتور خودرو بدون سوخت و قطار بدون موتور اســت، ادامه داد: «در صورت حمایت مســئولان مربوطه، حاضر به عملیکردن ایدههای مذکور هســتم که بهنوعی انقلاب دیگر صنعتی محســوب میشــود». مدیرعامل شــرکت ماشینسازی یکتاشرق نیشابور گفت: «این فرایند، مقدار نیروی واردشده به مجموعه اصلی توان متحرک الکتروموتور را تا ســه برابر افزایش میدهد و سپس یک ژنراتور سه برابر تــوان خود را به چرخش درمیآورد و پس از دریافت خروجی از ژنراتور، یکســوم نیرو برای ادامــه روند تولید به ابتدای نیروگاه )موتور الکتریکی( برمیگردد و موجب ادامه حرکت مولد میشود و دوسوم مابقی پس از تفکیک وارد شبکه مصرفی میشود». این مخترع نیشابوری ادامه داد: «این نیروگاه به هیچگونه ســوختی نیاز ندارد و از صد کیلووات تا یک هزار مگاوات ساخته میشــود». وی تصریح کرد: «گروه فنی و مهندسی شرکت با آزمایشات عملی، خلاف قوانین موجود را اثبات کرده اســت که میتوان از جمله آنها به قانون نســبیت اینشتین، دوم ترمودینامیکی و ســوم نیوتن اشاره کرد». وی درباره مزایای نیروگاه ساخت این شرکت نسبت به نیروگاههای برق با ســوخت فســیلی یا اتمی توضیح داد: «در نیروگاه برق بدون سوخت، هیچگونه سوختی مصرف نمیشود، آلودگی زیستمحیطی یا خطرات احتمالی ندارد، بهای تمامشده آن ۱۰ درصد یک نیروگاه اتمی و ۳۰ درصد یک نیروگاه سوخت فسیلی است و زمین مورد نیاز برای ســاختن آن ۲۰ درصد نیروگاههای قبلی است». وی تصریح کرد: «چون معنای ایده ما برای خیلی از اهالی صنعت و علم بســیار ســنگین بوده و حتی واکنش منفی نیز به همراه داشته است، ما به سمت تولید عملی رفتیم».

4- خبر جالب دیگر ســاخت یک گاو رباتیک بود که میتوانست با دریافت مواد اولیه، شیر تولید کند. «یک مخترع جوان ایرانی، برای نخستینبار موفق به طراحی و ساخت دستگاه «گاو مصنوعی» با قابلیت تولید شــیر مصنوعی مغــذی در رنگها و طعمهای مختلف با دریافت علوفه تازه شد. مخترع این دستگاه اظهار کرد: «دستگاه ابداعی که فاقد هرگونه مشابه خارجی اســت، قادر است با دریافت علوفه تر و مقداری کنسانتره و آب، شیر مصنوعی و غنی از مواد مغذی با رنگهای مختلف تولید کند». وی خاطرنشــان کرد: «ضایعات دستگاه گاو مصنوعی نیز بهعنوان کنســانتره برای خوراک دامهای گوشتی قابل استفاده است». وی افزود: «دستگاه ابداعی که مدل مکانیکی بافت شیرســاز طبیعی است، سازوکاری تقریبا مشابه بافت شیرساز طبیعی دارد با این تفاوت که در آن به جای خون، غشــای ســلولی و سلولهای خونساز، از سیســتمهای مکانیکی و حرارتی ویژه استفاده میشود. در این دستگاه پس از دریافت علوفه، کنسانتره و آب، مولکولهای مختلف آن از جمله قندها، پروتئینها و مواد معدنی تفکیک شده و ترکیب جدیدی با ساختاری کاملا مشابه شیر طبیعی تولید میشود. گاو مصنوعی قادر است شیرهایی با طعم، بو، رنگ و ترکیبات مختلف فراوری کند که حتی میتوان از آنها در مصارف خاص پزشکی نیز استفاده کرد». وی خاطرنشان کرد: «دستگاه گاو مصنوعی برخلاف گاوهای طبیعی، هر دو ساعت یکبار شیردهی میکند و بازدهی آن به حدی است که به ازای حدود دو کیلوگرم علوفه تازه، 4۰۰ گرم کنسانتره و 6۰۰ گرم آب، حدود دو کیلو و ۲۰۰ گرم شیر مصنوعی و ۸۰۰ گرم کنســانتره قابل استفاده بهعنوان خوراک گاوهای گوشتی تولید میکند». این جوان مبتکر درادامه با بیان اینکه برای حفظ نقشه و طرح دستگاه از ثبت اختراع آن خودداری کرده، به اختراع دیگر خود که یک اتاقک مصنوعی رشد علوفه با توان تولید ماهانه ۳۰ تن علوفه تازه است، اشاره و تصریح کرد: «مجموعه این دستگاهها در تلفیق با یکدیگر میتوانند یک دامداری مکانیزه را ایجاد کنند به این صورت که دستگاه اتاقک رشد، علوفه تر و کنسانتره مورد نیاز گاو مصنوعی را تأمین کرده و این دســتگاه نیز حجم زیادی شــیر تولید خواهد کرد». وی با تأکید بر اینکه دستگاه اتاقک رشــد بهتنهایی نیز کارایی و مزایای منحصربهفردی داشته و میتواند تحولی جدی در عرصه کشاورزی و دامپروری کشور ایجاد کند، خاطرنشان کرد: «نمونه کوچک «اتاقک رشد» در ابعاد ۲×۳×۵ متر قادر است با استفاده از صد کیلو بذر جو و مصرف ۱۲۰ لیتر آب در هر روز، ماهانه سه تن علوفه تازه تولید کند. از این اتاقک با همین شیوه، ماهانه ۱۵ تن یونجه تازه قابل استحصال است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.