سرقت نکردم، دوستم عینک دزدی را به من داد

Shargh - - حوادث -

شرق:

سارقی ادعا میکند سالهاست توبه کرده که دزدی نکنــد و فقط به دلیل اینکه دوســتش به او یک عینک دزدی داده است، پای میز محاکمه رفت.

بــه گزارش خبرنگار ما، چندی پیش در پی چند شکایت مشــابه از ســارقان خودرو، پلیس دو مرد سابقهدار را دســتگیر و مورد بازجویی قرار داد. در ادامه تحقیقات، شاکیان چهره این دو مرد سابقهدار را شناســایی کردند و پس از صدور کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی به شــعبه یازدهــم دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال شــد و روز گذشــته متهمان پای میز محاکمه رفتند. ابتدا کیفرخواست در غیــاب نماینده دادســتان قرائت شــد. ســپس متهمان بهنوبت شکایت خود را اعلام کردند. یکی از شاکیان که مرد جوانی بود، در برابر قضات ایستاد و گفــت: چندی پیش در خیابــان تصادف کردم، از ماشین پیاده شدم تا از فرار پرایدی که با من تصادف کرده جلوگیری کنم. از مردی که در خیابان ایستاده بود خواستم حواسش به ماشین من باشد. 30 ثانیه طول نکشید هنگامی که به داخل خودرو بازگشتم متوجه شــدم تلفن همراهم به سرقت رفته است. در اصل تلفن همراه مــن دو میلیون تومان ارزش مالــی دارد، اما چون آن را قســطی خریداری کرده بودم، برای خریدش دومیلیــونو 300 هزار تومان پرداخــت کرده بودم. هنوز قســطهای آن به پایان نرســیده بود که آن را ســرقت کردند. سپس یکی دیگر از شاکیان گفت: راننده تاکسی هستم. ساعت یک شــب بود و تازه از محل کار به خانه بازگشــته بودم. دو جوان را دیدم که در کوچه پرسه میزنند. بــه آنهــا توجه نکــردم و به خانه رفتــم و پس از خوردن شــام خوابیدم. فردای آن شب هنگامی که میخواستم ســر کار بروم متوجه شدم از خودروي من ســرقت شده اســت. آنها نزدیک به دو میلیون تومان به من خســارت وارد کردند. ســپس متهم ردیف اول که امیر نام دارد، در جایگاه حاضر شــد و گفت: من ســرقتها را قبول نــدارم و آنها دروغ میگویند. پــس از گفتههای متهم ردیف اول، یکی از شــاکیان بلند شد و گفت: با چشمان خودم تو را دیدم. بعد از آن نوبت به متهم ردیف دوم رســید. او در دادگاه گفــت: من با امیر همدســت نبودم و اتهامــم را قبول نــدارم. من قبلا ســارق بودم، اما زمانی که از زندان آزاد شــدم توبه کردم و دیگر این کار را ادامه ندادم، اما چون مدتی پیش امیر به من یک عینک ســرقتی داد همه فکــر میکنند من هم با او همدســت بودم چون قبلا هم ســابقه سرقت داشــتم. در پایان قضات برای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.